www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชี

(1/1)

จอย:
การวิเคราะห์บัญชี จะต้องวิเคราะอะไรบ้างเพื่อรายงานการประชุม ขอคำอธิบายค่ะขอบคุณมากนะคะ

town:
ช่วยขยายความให้ด้วยครับ

1. วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์บัญชี  เพื่ออะไรครับ  เช่น  นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาด  ,  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร  เป็นต้น

2. จะมีกี่ฝ่ายที่ต้องรายงานในที่ประชุม

3. มีฝ่ายใดบ้างที่จะเข้าร่วมประชุม

4. ระยะเวลาที่จะใช้ในการประชุม

www.consaultaccounting.com:
การวิเคราะห์งบการเงินมีประโยชน์ คือ

- ใช้ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

- ใช้เปรียบเทียบกับงบการเงินของกิจการอื่น

- วัดจุดแข็งสำหรับจุดระสงค์ในการกู้ยืมเงิน

- วัดประสิทธิภาพในการทำกำไรเพื่อดูผลการดำเนินงาน

- ทราบแนวโน้มจุดอ่อน และปัญหาสำคัญต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข

โดยนักวิเคราะห์ทางการเงินจะตรวจสอบงบการเงินในทุกแง่มุมโดยแบ่งเป็น

1. วิเคราะห์ตามแนวนอน

2. วิเคราะห์แนวโน้ม

3. วิเคราะห์ตามแนวตั้ง

4. วิเคราะห์อัตราส่วน

 โดยการวิเคราะห์แต่ละวิธีจะให้ผลที่แตกต่างกัน

จอย:
วิเคราะห์ตามแนวนอนอย่างไร

ช่วยด้วย

kai:
การวิเคราะห์บัญชีทำอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม