www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหัก ณที่จ่าย ภงด1

(1/1)

vee:
ในกรณีพนักงานมีเงินได้เสียภาษี ต้องยื่ีนแต่ละเดือน ภงด1

แล้วนำส่ง ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

แล้วต้องออกหนังสือหัก 50 (1) ทวิ ติ๊กแนบกับภงด1ก เก็บเอาไว้รวมกัน ตอนสิ้นปี แนบภงด1ก สรุปรายได้ แล้วแต่ละเดือน

แล้วแต่ละเดือนต้องให้พนักงานเก็บไว้ด้วย หรือว่า ออกใบหัก สิ้นปีให้ครั้งเดียวค่ะ รบกวนค่ะ

พั้น:
ให้สิ้นปีที่เดียวเลย

dangsc:
การหัก ภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงานตามมาตรา50(1) ให้ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา50 ทวิ(2) ดังนี้ครับ

(2)ให้ออกภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ของปีถัดจากปีภาษี หรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายออกจากงานในระหว่างปีภาษี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม