www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ออกใบกำกับ

(1/1)

นุช:
ทำอาพร์ทเม้นท์ แบบรายวัน รายเดือนด้วย จะวางระบบออกใบเสร็จรับเงิน แบบไหนดี ถ้า เป็นรายวัน จะเก็บค่ามัดจำ และค่าห้อง 1คืน เราจะออกใบเสร็จ แบบไหนดี และ ถ้าอยู่ต่อ ก็จ่ายแค่ค่าห้อง อีก 1 คืน หรือบางคน บอกว่าอยู่ 3 วัน ก็จ่าย ให้ 3 วันเลย และบางครั้ง ก็ อยู่จริง แค่ 2 วัน ก็ ต้องคืนเงินให้ 1 คืน ถ้าเราออกใบกำกับให้เลย มันจะยุ่งยาก กับเรามากเลย จะออกใบเสร็จ แบบไหนดีค่ะออกใบเสร็จชั่วคราวให้ก่อน ได้ไหม พอ คืนห้องพักแล้ว ค่อยออกใบกำกับให้ แล้ว เราต้องขอใบเสร็จชั่วคราวคืนไหม

town:
1.  ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  ซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวขัองกับใบกำกับภาษี  แต่คงจะเป็นการถามถึงการออกหลักฐานใบเสร็จรับเงินมากกว่า2.  การให้เช่าห้องพัก  มักจะมีการแบ่งการเช่าออกเป็น  2  ลักษณะดังนี้

2.1  เช่าห้องพัก  ถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2  เช่าเฟอร์นิเจอร์  ถือเป็นการให้เช่าสังหาริมทรัพย์  ถ้ารายได้ในส่วนนี้รวมกับค่าน้ำ - ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์  แล้วเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีก่อนหักรายจ่าย  ต้องจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งบางกิจการก็แยกเก็บค่าเช่าเฟอร์นิเจอร์  บางกิจการก็ไม่แยกค่าเฟอร์นิเจอร์ออกมา3.  ไม่ว่าจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์  ถ้าผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  กิจการก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 54.  การให้เช่าแบบรายวัน  ต้องระวังนะครับ  เพราะทางสรรพากรอาจจะมองว่าเป็นธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม  เพราะถ้าเป็นธุรกิจโรงแรมแล้ว  ก็จะต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นค่าห้องพัก  ก็จะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ  แต่จะไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  หลักในการพิจารณาเท่าที่ทราบก็คือดูว่า  ทุกวันที่ลูกค้าเข้าพัก  จะมีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนให้กับลูกค้าทุกวันหรือไม่และมีแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องให้ทุกวันหรือไม่  ถ้าใช่ก็จะถูกมองว่าเป็นธุรกิจโรงแรมครับ  เพราะการให้เช่าจะมีองค์ประกอบหลักอยู่  2  ข้อคือ

1.  ได้การครอบครอง  กล่าวคือ  เมื่อเป็นการเช่า  เราจะมีสิทธิในห้องพัก  บุคคลอื่นจะเข้ามาโดยที่เราไม่อนุญาติไม่ได้

2.  ระยะเวลา  จะมีการกำหนดระยะเวลาในการเช่าที่ชัดเจน  เช่น  3  เดือน , 6  เดือน  เป็นต้น5.  และจะต้องศึกษาคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 73/2541 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง  ข้อ 3. ( 2 )

http://www.rd.go.th/publish/3580.0.html

town:
ทีนี้เรามาดูในส่วนของหลักฐานที่จะออก  ผมคงแสดงความคิดเห็นเฉพาะกรณีที่เราไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  สิ่งที่เราต้องพิจารณามีดังนี้

1.  มีการทำสัญญาเช่าห้องพัก หรือ หนังสือในลักษณะทำนองเดียวกันหรือไม่  เพราะในเนื้อหามักจะมีการระบุในเรื่องของเงินประกัน  หรือ เงินมัดจำเอาไว้  ถ้ามีเราก็ไม่จำเป็นต้องออกหลักฐานอื่นเพิ่ม  ให้ยึดตัวสัญญาเป็นหลัก2.  แต่ถ้าไม่มีการทำสัญญา  ก็จะต้องออกเป็นหลักฐานการรับเงินชั่วคราว  ซึ่งไม่ถูกต้องในแง่ภาษี  แต่ไม่ยุ่งยากในแง่ปฏิบัติครับ  จึงต้องพิจารณากันเองครับว่า  จะเน้นในด้านใด  ส่วนหน้าตาเอกสารนั้น  ถ้าทำให้หน้าเชื่อถือก็ควรมีชื่อที่อยู่และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของกิจการให้ครบถ้วน  และระบุชื่อที่อยู่ผู้เข้าพัก และรายการ รวมถึงจำนวนเงิน และการลงชื่อผู้รับเงิน  แล้วเมื่อการพักสิ้นสุดลงค่อยออกเป็นใบเสร็จรับเงิน  โดยต้องขอคืนใบรับเงินชั่วคราวกับมาด้วยครับย้ำนะครับ  การออกใบรับเงินชั่วคราวไม่ถูกต้องในแง่ภาษีอากรครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม