www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ไม่ทราบจะคำนวณอย่างไร

(1/1)

หยวนหยวนจัง:
เมื่อปี 48 ต้องเสียภาษีเงินได้จากการขายของชำปีละ 600 โดยสรรพากรจะประเมินให้ แต่มาปี 49 เริ่มมีรายได้จากการรับจ้างเย็บเสื้อผ้า(เฉพาะค่าแรง) โดยตั้งแต่ ม.ค.-พ.ค. เริ่มมีรายได้ดังกล่าวแล้วประมาณ 800,000 บาท ไม่ทราบว่า จะต้องยื่น ภงด 94 อย่างไรค่ะ เพราะรายได้จากการขายของชำ สรรพากรประเมินให้ จึงไม่รู้หลักการในการคิด เรียนถามคุณอ้วนและผู้รู้ทุกท่านค่ะ และขอขอบคุณล่วงหน้าในคำตอบนะคะ

town:
1.  เป็นเรื่องของความรู้ในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องศึกษาเรื่องนี้ที่

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html2.  และดูวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543  จะมีวิธีแสดงการคำนวณให้ดูครับ

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html

หยวนหยวนจัง:
ประเด็นที่ไม่เข้าใจคือ รายได้ที่สรรพากรคำนวณไม่ทราบประเมินอย่างไร

town:
หลักในการประเมินของทางสรรพากร  มักจะพิจารณาจากประเภทธุรกิจโดยมุ่งดูความเหมาะสมของรายได้และรายจ่าย  ดังนี้

1. รายได้  กิจการมีการบันทึกรายได้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  และมีการยื่นแสดงแบบภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  เช่น  กิจการมีรายได้ และได้ออกเอกสารหลักฐานไว้ถูกต้องหรือไม่  ถ้าอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ได้มีการออกใบกำกับภาษีไว้ถูกต้องหรือไม่ และนำส่งครบถ้วนหรือไม่  หรือมีการขายเศษซาก หรือของเสีย  ได้มีการบันทึกไว้เป็นรายได้หรือไม่  อีกทั้งราคาที่ขาย  มีการขายต่ำกว่าราคาทุนหรือราคาตลาดโดยมีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร  ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบกับประเภทธุรกิจเดียวกันของกิจการอื่น  เป็นต้น2. รายจ่าย  เป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหรือไม่  และเป็นรายจ่ายที่มียอดจำนวนเงินสูงเกินความจริงหรือไม่  และความสมบูรณ์ของเอกสารเป็นอย่างไร  มีการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ ไว้ครบถ้วนหรือไม่  เช่น  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัวอย่างเช่น  กิจการซื้อมา - ขายไป มียอดรายได้เดือนละ 100,000 บาท  แต่มีการซื้อสินค้าเข้ามาเดือนละ  120,000 บาท  นั้นแสดงว่าราคาขายที่แสดงเป็นรายได้ 100,000 บาทมีต้นทุนของสินค้าเป็นเท่าไหร่ และต้องมีสินค้าคงเหลือเท่าใด   โดยทางสรรพากรก็จะมีการสุ่มเข้าตรวจนับสินค้าคงเหลือ  อีกทั้งทางสรรพากรมักจะนำข้อมูลของประเภทธุรกิจเดียวกันมาเปรียบเทียบเพื่อดูข้อแตกต่าง  แล้วให้ทางกิจการชี้แจงเหตุผล  หากฟังเหตุผลแล้วไม่เหมาะสม  ก็จะมีการประเมินตัดรายจ่ายดังกล่าวออกหรืออีกวิธีที่มักจะใช้ในการประเมินก็คือ  การจับรายจ่ายขั้นพื้นฐาน  แล้วประเมินตีกลับเป็นรายได้  เช่น  กิจการนี้มีรายจ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนเท่าใด  มีรายจ่ายที่เป็นค่าเช่าเท่าใด  และมีรายจ่ายในส่วนที่เป็นสาธารณูปโภคเท่าใด  เมื่อนำตัวเลขด้านรายจ่ายมารวมกันแล้ว  เทียบกับกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเดียวกันว่าควรจะมีกำไรเท่าใด  ก็จะประเมินยอดดังกล่าวขึ้นมาเป็นรายได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม