www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจ mice

(1/3) > >>

aoika:
การทำธุรกิจ mice ต้องมีการวางแผนภาษีอย่างไรคะ ขอรบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

หยวนหยวนจัง:
MICE หมายถึงอะไรคะ

aoika:


เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งการท่องเที่ยวเพื่อการประชุม

(MICE หมายถึง M=Meeting / I= Incentive / C=conference / E=Exhibition)

     เป็นการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของผู้ที่จัดประชุม มีรายการจัดนำเที่ยวก่อนการประชุม (Pre-tour) และการจัดรายการนำเที่ยวหลังการประชุม (Post-tour) โดยการจัดรายการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ เพื่อบริการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมโดยตรงหรือสำหรับผู้ที่ร่วมเดินทางกับผู้ประชุม (สามีหรือภรรยา) อาจเป็นรายการท่องเที่ยววันเดียว หรือรายการเที่ยวพักค้างแรม 2-4 วันโดยคิดราคาแบบเหมารวมค่าอาหารและบริการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแบบให้รางวัล (Incentive travel)

     หมายถึงการจัดนำเที่ยวให้แก่กลุ่มลูกค้าของบริษัทที่ประสบความสำเร็จ (มีความเป็นเลิศ) ในการขายสินค้านั้น ๆ ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้แทนบริษัทจำหน่ายรถยนตร์ ผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องไฟฟ้า ผู้แทนบริษัทจำหน่ายเครื่องสำอาง จากภูมิภาคหรือจังหวัดต่าง ๆ ที่สามารถขายสินค้าประเภทนั้น ได้มากตามที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายในประเทศตั้งเป้าหมายไว้เป็นการให้รางวัลและจัดนำเที่ยว โดยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพักแรมและค่าอาหารระหว่างการเดินทางให้กับผู้ร่วมเดินทาง เป็นการจัดรายการพักแรมตั้งแต่ 2-7 วัน เป็นรายการนำเที่ยวชมสถานท่องที่ต่าง ๆ อาจเป็นรายการนำเที่ยวแบบผสมผสาน หรือรายการนำเที่ยวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งaoika:
คือ ดิฉันต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของธุรกิจประเภทนี้ รวมถึงการวางแผนภาษีด้วยน่ะค่ะ รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยนะคะ

อ้วน:
1.  การทำธุรกิจ mice  ตามที่คุณ aoika อธิบาย  ก็ถือว่าเป็นธุรกิจนำเที่ยว  ดังนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาภาระภาษีของธุรกิจนี้จากข้อหารือที่ กค 0811/11473 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544

http://www.rd.go.th/publish/25227.0.htmlและข้อหารือที่ กค 0811/พ.12272 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2537 เรื่อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการประกอบกิจการนำเที่ยวต่างประเทศ2.  รายจ่ายคงแบ่งออกเป็น  2  ส่วนครับ  กล่าวคือ  รายจ่ายที่สัมพันธ์กับรายได้โดยตรง  จะเรียกว่า  ต้นทุน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าที่พัก  ค่าตั๋วเครื่องบิน  ค่าเช่ารถ  ค่าวิทยากรและ ค่าไกด์ เป็นต้น  ส่วนรายจ่ายที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้โดยตรง  จะเรียกว่า  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  เช่น  เงินเดือนผู้บริหาร  ค่าน้ำค่าไฟ  ค่าโทรศัพท์   เป็นต้น3.  หลักสำคัญในการวางแผนภาษีก็คือ  การทำความเข้าใจภาระภาษีของประเภทธุรกิจนี้  เมื่อเข้าใจภาระภาษี  ก็จะทำให้วางแผนภาษีได้ง่ายขึ้น  อีกจุดที่ควรให้ความใส่ใจก็คือการแยกค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแต่ละ Tip  เพื่อจะได้เห็นกำไรขาดทุนของแต่ละ Tip และง่ายต่อการควบคุมเอกสารครับ  และพยายามดูความสมบูรณ์ของเอกสารด้วยนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม