www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ในแบบนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 บันทึกผู้ประกันตนและเงินค่าจ้างเกินไปต้องทำอย่างไร

(1/1)

น้ำ:
คือในแบบนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 บันทึกผู้ประกันตนและเงินค่าจ้างเกินไป1คน เนื่องจากว่าคนนี้ลาออกไปแล้ว ก็เลยทำให้เงินค่าจ้างทั้งสิ้นไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไรค่ะ

dangsc:
สอบถามประกันสังคมครับ โทร 1506,หรือ www.sso.go.th

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม