www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักในการออกหัก ณ ที่จ่าย

(1/1)

แอน:
ถ้ามีการทำจ่าย ด้วยเช็ค แล้วออกหัก ณ ที่จ่ายลงวันที่เดียวกับเช็ค แต่ถ้าลูกค้าไม่ได้มารับเงินตามที่กำหนด แต่มารับไปภายหลัง และวันที่ในใบเสร็จรับเงินก็เป็นคนละวันกับวันที่ในเช็คด้วย อย่างนี้ถูกต้องมั้ยคะ ต้องทำใบรับมอบเช็คแนบด้วยรึเปล่าค่ะ

อ้วน:
1.  ในกรณีนี้เราจะไม่ได้พิจารณาถึงจุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษีนะครับ  เพราะเน้นถามเรื่องวันที่ในใบเสร็จรับเงิน และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย2.  ในทางภาษีอากร  เราจะดูกันครับว่าระหว่าง  วันที่รับเช็ค กับ  วันที่ในเช็ค  ผู้รับมีสิทธิที่จะเลือกออกหลักฐาน เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ว่าจะเป็นวันใด  แต่ถ้าในกรณีที่วันที่ในเช็คถึงก่อนแล้วคุณไม่ได้มารับ  ทางสรรพากรก็ห่วงปัญหาที่จะตามมา  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษี  การหักภาษี ณ ที่จ่าย  ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดหลักให้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 เรื่อง การออกใบกำกับภาษีและใบรับ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการ ได้รับชำระราคาสินค้าหรือค่าบริการด้วยเช็ค  

http://www.rd.go.th/publish/3596.0.htmlดูในข้อ 2. ( 2 )  ซึ่งจำเป็นต้องมีการทำใบรับมอบเช็คแนบด้วยครับ  เพื่อประโยชน์ของผู้รับ  ส่วนในเรื่องของวันที่ใบเสร็จรับเงิน  จะเป็นวันที่ที่ไปรับเช็คครับซึ่งในกรณีนี้จะเป็นวันที่ภายหลังวันที่ในเช็ค  และวันที่ในหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย  ก็ให้ยึดวันที่ในเช็คครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม