www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าทางด่วน

(1/2) > >>

กาน:
จ่ายค่าทางด่วนเป็นจำนวนมากทุกเดือน มี พนักงานมาเบิก แต่ไม่มีใบกำกับภาษี มีแต่ใบทางด่วน มาเบิก แบบนี้สามารถบันทึกเป็น ค่าใข้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ เนื่องจากธุรกิจ ติดตั้งระบบท่อ

ช่วยแนะนำหน่อย

อ้วน:
1.  ตอนไปซื้อบัตรทางด่วน  ยอมเสียเวลาอีกนิดลงไปในด่าน  เข้าไปขอให้ทางด่วนเปิดใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปในนามกิจการ  ( ผมไม่แน่ใจว่าจะมีด่านใดบ้างที่ให้บริการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปบ้างครับ )  และเมื่อได้ใบกำกับภาษีเต็มรูปก็มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อได้ครับ  แต่ต้องระวังนะครับถ้าเป็นภาษีซื้อที่เกิดจากรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "2.  สำหรับอีกกรณีที่ไม่ได้ขอเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป  เพียงแต่นำหางใบทางด่วนมาเบิก  ก็ควรจัดทำแบบฟอร์มการเบิกรายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทาง  เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบได้ในภายหลัง  แต่อาจจะเกิดข้อโต้แย้งได้  จึงควรทำหลักฐานไว้อย่างละเอียดโดยระบุชื่อลูกค้า อ้างอิงสัญญาหรือเอกสารอื่นประกอบ  ช่วงระยะเวลา  ระบุว่าเป็นการเดินทางจากไหน - ไปไหน รวมถึงการเซ็นชื่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ  เป็นต้น

หยวนหยวนจัง:
ซื้อบัตรทางด่วนเป็นเดือนก็จะได้ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

รุ้ง:
ซื้อบัตรทางด่วนได้ที่ไหน ซื้อที่ทางด่วนนั้นๆ หรือปล่าว แล้วถ้าซื้อในนามบริษัทเพื่อขอใบกำกับภาษ๊แบบเต็มรูป ต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง

รุ้ง:
ใบกำกับภาษีแบบย่อ ซึ่งออกในนามบริษัท นำไปเครดิตภาษีขาย ได้หรือไม่ และนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม