www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วันที่เช็ค วันที่ในหนังสือหัก ณ.ที่จ่าย และวันที่ใบเสร็จ

(1/1)

พณิตา:
สวัสดีค่ะดิฉันอยากจะรบกวนสอบถาม เกี่ยวกับการจ่ายเช็ค ที่มีการหักภาษี ณ. ที่จ่าย ในกรณีที่ดิฉันได้ทำเช็คและได้ลงวันที่เช็ค สมมุติเป็น วันที่ 1 มิ.ย. 49 แต่ ปรากฎว่าทางผู้รับเช็คไม่ได้เข้ามารับ และได้เข้ามารับเช็คในวันที่ 6 มิ.ย. 49 เขาออกใบเสร็จให้เป็นวันที่ 6 มิ.ย. 49 เช่นกัน ดิฉันได้ออกหนังสือรับรองหัก ณ.ที่จ่ายว่ามีการหักภาษีณ. ที่จ่ายไว้ ในวันที่ 6 มิ.ย. เช่นเดียวกัน แต่ดิฉันไม่ได้เปลี่ยนวันที่ในเช็ค เพราะทางผู้บริหารซึ่งมีอำนาจเซ็นส์เช็คจะไม่ได้อยู่ออฟฟิศตลอดเวลา จึงไม่สามารถให้ท่านเซ็นส์เช็คกรณีมีการแก้ไขได้ ในกรณีเช่นนี้เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายถือว่าถูกต้องไหมค่ะ หรือวันที่ในเช็ค ใบเสร็จ และหัก ณ. ที่จ่าย ต้องเป็นวันเดียวกันหมด รบกวนช่วยตอบด่วนด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

อ้วน:
จะถือว่าถูกต้องได้นั้น  จะต้องมีการจัดทำใบรับมอบเช็คไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจสอบได้ทันทีรบกวนดูกระทู้ที่  01739  ประกอบด้วยครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1739&c=actสรุป  ถ้ามีการจัดทำใบรับมอบเช็คแล้ว  ก็ไม่ต้องแก้ไขวันที่ในเช็คครับ  ส่วนวันที่ในเอกสารต่างๆ ก็ให้ยึดถือวันที่มีการรับมอบเช็คครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม