www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ข้อแก้ไขความเห็นที่ให้ไว้ในกระทู้36531

(1/1)

dangsc:
ถึงคุณบัญชีอิสระพอดีเข้ามาอ่านคำถามอีกรอบ คุณบัญชีอิสระรับทำบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล(หสม)

กรณีนี้หสม ไม่เป็นนิติบุคคลไม่เข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามพรบ การบัญชี พ.ศ.2543 ครับดังนั้นจึงไม่ต้องทำงบการเงินส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และไม่ต้องมีผู้ทำบัญชีครับดังนั้นกรณีนีคุณบัญชีอิสระก็ไม่ต้องขึ้นทะเบียน เป็นผู้ทำบัญชีของหสม นี้ครับ ยกเว้นถ้าหสม นี้จดทะเบียนเป็นนิติบุคลจึงเข้าเงื่อนไขเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและต้อง มีผู้ทำบัญชีรับรองตามพรบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ครับ แก้ไขความเห็นครับ

007:
ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม