www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แรงงานต่างด้าว

(1/1)

tip_35:
บริษัท มีการจ้างแรงงานต่างด้าว และทางบริษัท ต้องยื่นขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ซึ่งทางบริษัท จะหัก ค่าใช้จ่ายนี้ จากค่าแรงที่้ต้องจ่ายให้คนงานทุกสิ้นเดือน  ค่าใช้จ่ายส่วนนี้สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

                     ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
ถ้าเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฏหมาย ( ไม่รวมถึง  3 สัญชาติ  พม่า  ลาว  กัมพูชา )  ก็จะต้องมีการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย  เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย  ก็จะเหมือนเป็นลูกจ้างของนิติบุคคล  ซึ่งจะต้องยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  โดยนายจ้างก็จะต้องคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายเช่นเดียวกับคนไทย  หากถึงเกณฑ์ก็จะต้องหักภาษี  ณ  ที่จ่ายแล้วนำส่งตามแบบ  ภงด. 1  ทุกเดือน  รวมถึงต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมด้วยครับ และนายจ้างก็จะต้องหักนำส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยทุกเดือนเช่นกันครับ  เมื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ก็จะมีหลักฐานนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามครับส่วนที่เป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  3  สัญชาติ ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้อยู่ต่อในประเทศไทยนั้น  เท่าที่ผมทราบ  ณ  ขณะนี้ทางประกันสังคมไม่รับ  จึงไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้ครับ  โดยทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า  ขนาดคนไทยยังได้รับสิทธินี้ไม่ครบถ้วนหน้าเลย  คนต่างด้าว  3  สัญชาติต้องรอคำสั่งออกมาก่อนครับว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรต่อไป  แต่ปัจจุบันทางเจ้าพนักงานประกันสังคม  ยังไม่ให้คนต่างด้าว  3  สัญชาติขึ้นทะเบียนประกันตนครับ

tip_35:
ขอบคุณค่ะ คุณอ้วน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม