www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น ถึง 200%

(1/1)

mint:
"ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น ถึง 200%"

ขอสอบถามนะคะ

1.จำเป็นต้องเป็นการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจหรือไม่ บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หากเป็นการอบรมทางด้านบัญชี สามารถนำมาลงค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

2.หากจะให้พนักงานเรียนเพิ่มเติมด้านบัญชี เช่น เรียนปริญญาตรี สาขาบัญชี ที่มสธ. อย่างนี้สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่คะ (200%ด้วยหรือเปล่า)

ขอบคุณมากค่ะ

วรสรรค์:
ช่วงนี้ปิดงบครับ คำตอบอาจช้าสักหน่อย

อ้วน:
ขอโทษที่ตอบช้าไปครับ  เรามาดูทีละประเด็นกันครับ

1.  ต้องศึกษาจาก

1.1  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538

http://www.rd.go.th/publish/2777.0.html1.2  พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548

http://www.rd.go.th/publish/29513.0.html1.3  ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง  การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม

http://www.rd.go.th/publish/10199.0.html2.  ตามข้อ 4.  ในประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง  การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม  กำหนดว่า  หลักสูตรที่สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพในการให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ต้องมีลักษณะดังนี้(1) กรณีสถานศึกษา(ก) ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ(ข) ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือ(ค) ต้องจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการสำหรับโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน หรือ(ง) ต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป (Public Training) หรือให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามหลักสูตรที่สถานศึกษานั้น ๆ ได้จัดขึ้น(2) กรณีสถานฝึกอบรมวิชาชีพต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่สาธารณชนเป็นการทั่วไป (Public Training) หรือให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน”3.  เมื่อพิจารณาแล้วก็จะพบว่า  ทั้งหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และ การเรียนปริญญาตรี สาขาบัญชี  ก็เข้าข่ายเป็นสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพตามประกาศฉบับนี้  แต่ยังจะต้องมีการจัดทำรายงาน  โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมแนบรายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นเก็บไว้ ณ สถานประกอบการเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นแสดงต่อเจ้าพนักงาน4.  พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548  มาตรา 4 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ดังต่อไปนี้                                     (1) สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นหรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา                                     (2) สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนดสรุป  หลักสูตรผ่านครับ  แต่ยังต้องปฏิบัติให้ครบตามที่กฏหมายกำหนดจึงจะมีสิทธิถือเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้อีก 100% ครับ

mint:
ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม