www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เลขที่ในใบกำกับภาษีขาย

(1/2) > >>

นัท:
บริษัทฯย้ายที่อยู่  เพิ่งยื่นเอกสารย้ายสำนักงาน จะใช้ใบกำกับภาษีที่อยู่ใหม่ได้เมื่อไหร่ (ต้องดูวันที่เริ่มเปลี่ยนใบกำกับภาษีที่อยู่ใหม่จากเอกสารอะไร)  

และเลขที่ใบกำกับภาษีจะเปลี่ยนจากเดิมเป็นแบบใหม่ได้ไหมค่ะ เช่น เดิมเลขที่มาจากโรงพิมพ์ 001/0001 แบบใหม่ไม่ได้ระบุเลขที่ แต่จะกำหนดเองเป็น IV490001 ค่ะ

วรสรรค์:
ช่วงนี้ปิดงบครับ คำตอบอาจช้าสักหน่อย

อ้วน:
1.  กรณีย้ายสถานประกอบการ คือ วันเดือนปีที่เจ้าพนักงานสรรพากรรับคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ( ดูจากแบบ ภพ.09  ในช่องบนขวาจะมีการลงเลขที่ วันที่และลายเซ็นเจ้าพนักงาน  แล้วให้นับไปอีก  15 วัน ถึงจะเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่ใหม่ครับ  ในระหว่างก่อนครบกำหนดอีก 15 วันใบกำกับภาษียังต้องใช้ที่อยู่เก่า  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกรมสรรพากรกำหนดให้ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15  วันครับ )ให้ศึกษาเพิ่มเติมประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 131) เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการออกใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เปลี่ยนแปลงแล้ว  ข้อ 6. (1) (ค)

http://www.rd.go.th/publish/7070.0.html2.  ไม่มีกฏหมายกำหนดห้ามเปลี่ยนแปลงเลขที่  ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับ  แต่หลักการควบคุมภายในที่ดี  ก็ไม่ควรจะมีการเปลี่ยนวิธีการรันหมายเลขบ่อยครับ  และควรจะเปลี่ยนในช่วงสิ้นเดือน  เนื่องจากป้องกันความสับสนและสามารถตรวจสอบจำนวนใบกำกับได้ครับ  แต่ถ้าเป็นการพิมพ์จากโรงพิมพ์ทั้งฉบับ  เราไม่สามารถเปลี่ยนเลขที่โดยการขีดฆ่าเลขที่ แล้วเขียนขึ้นมาใหม่ได้ครับ  ให้พิมพ์ขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับจะเป็นการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ก็ได้  หรือ จะให้โรงพิมพ์ทำบิลขึ้นมาใหม่แล้วแก้ไขวิธีการรันเลขที่ก็ได้ครับคำเตือน  อย่าลืมเก็บบิลเก่าที่ยังไม่ได้ใช้หรือยังใช้ไม่หมดไว้ด้วยนะครับ   เผื่อเจ้าพนักงานสรรพากรอาจจะขอตรวจสอบครับ

นัท:
ขอบคุณมากค่ะ

:
ลงวันที่ในใบกำกับภาษีและเลขที่ไม่รันกันคือ เลขที่001วันที่15 แต่เลขที่002วันที่8ต้องทำอย่างไร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม