www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าเช่าบ้านที่บริษัทจ่ายให้เราไปเช่าบ้าน

(1/1)

yoyo:
ทำงานต่างจังหวัดครับ บริษัทให้ค่าเช่าบ้าน 5000 บาทต่อเดือน โดยให้ไปหาเช่าเอาเอง บริษัทคิดรวมเป็นรายได้ของเรา และเสียภาษีด้วยครับ   แต่จริงๆเงินจำนวนนี้ไม่เข้ากระเป๋าเราเลย ปัจจุบันต้องจ่ายค่าเช่า 5000 พอดี  ทำให้ต้องจ่ายภาษีจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมา งงเลยครับ ทำไมรายจ่าย กลายเป็นรายได้ครับ???

อ้วน:
ตามมาตรา 40 เงินได้พึงประเมินนั้น คือเงินได้ประเภทต่อไปนี้ รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่ว่าในทอดใด

    (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้างชำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata40สรุป  เป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มที่คุณ yoyo  ได้รับจากหน้าที่การงาน  ซึ่งตามประมวลรัษฏากร  ให้ถือเป็นรายได้ครับ  จึงต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีครับ  

yoyo:
ขอบคุณครับ  พี่อ้วน กระจ่างครับ แม้แต่

เงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

ยังเสียภาษีเลยครับ โห โหดจริงๆครับ ทำเอา case ผมเด็กๆไปเลย ฮะฮะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม