www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กิจการร่วมค้า

(1/3) > >>

จ๊อบ:
กิจการร่วมค้าหมายถึงอะไร และ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง ต้องจดทะเบียน อะไร

ช่วยด้วย

อ้วน:
1.  การร่วมค้า หมายถึง การประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคล หรือ กิจการตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีการควบคุมร่วมกันตามที่ตกลงในสัญญา การควบคุมร่วมกันก็หมายถึง การที่ผู้ร่วมค้ามีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของธุรกิจที่ร่วมค้านั้นร่วมกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์ของกิจกรรมต่างๆของธุรกิจนั้น การจัดตั้งการร่วมค้าอาจตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เช่น จัดตั้งในลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ อาจไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็ได้ แต่ไม่ว่าการร่วมค้าจะมีรูปแบบใดตามกฎหมาย การจะจัดเป็นการร่วมค้าได้ต้องมีลักษณะที่สำคัญ คือ

1.   มีผู้ร่วมค้าตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ตกลงกันเป็นสัญญา และ

2.   สัญญาดังกล่าวระบุให้ผู้ร่วมค้าทุกรายมีอำนาจในการควบร่วมกันคำว่า “ผู้ร่วมค้า” หมายถึง บุคคล หรือ กิจการที่เข้าร่วมในการร่วมค้า และมีอำนาจควบคุมร่วมในกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ หรือ การดำเนินงานของการร่วมค้านั้น แต่ถ้าผู้เข้าร่วมรายใดไม่มีอำนาจควบคุมร่วม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 จะถือว่าบุคคลหรือกิจการนั้นเป็นเพียง “ผู้ลงทุน” ไม่ใช่ผู้ร่วมค้าสำหรับสัญญาร่วมค้านั้นมักเป็นลายลักษณ์อักษร และอาจจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการค้า ซึ่งข้อกำหนดในสัญญาที่สำคัญก็คือ จะต้องไม่ให้มีผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งสามารถควบคุมการดำเนินงานของการร่วมค้าได้โดยเพียงผู้เดียว ในสัญญาร่วมค้าจะต้องกำหนดถึงการให้ความเห็นชอบของผู้ร่วมค้าในการจะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยในบางเรื่องอาจต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าทุกคนก่อนจึงดำเนินการได้ แต่ในบางเรื่องอาจเพียงต้องการความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าทุกคนก่อนจึงดำเนินการได้ แต่ในบางเรื่องอาจเพียงต้องการความเห็นชอบจากผู้ร่วมค้าส่วนใหญ่เท่านั้นก็สามารถดำเนินการได้ทันที

การร่วมค้านั้น แม้ว่าผู้ร่วมค้าจะมีอำนาจในการควบคุมกิจการได้ แต่ก็เป็นการควบคุมร่วมกับกับผู้ร่วมค้าคนอื่นๆ ไม่ใช่การควบคุมอย่างเต็มที่ ดังนั้นการร่วมค้าจึงมิใช่บริษัทย่อยของผู้ร่วมค้า ผู้ร่วมค้าจึงไม่จำเป็นต้องจัดทำงบการเงินรวมสำหรับการร่วมค้า

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการร่วมค้าของผู้ร่วมค้านั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการร่วมค้า ซึ่งรูปแบบของกิจการร่วมค้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46 สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1.   การดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน (JOINTLY CONTROLLED OPERRATIONS)

2.   สินทรัพย์ที่ควบคุมร่วมกัน (JOINTLY CONTROLLER ASSETS)

3.   กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือกิจการร่วมค้า (JOINTLY CONTROLLER ENTITIES)การบันทึกบัญชี หรือการแสดงรายการบัญชีสำหรับ 2 รูปแบบแรกนั้น ไม่ได้มีลักษณะอะไรที่พิเศษไปจากรายการที่เกิดจากการดำเนินงานตามปกติของกิจการผู้ร่วมค้าเอง เฉพาะการร่วมค้าในแบบที่ 3 เท่านั้น ที่จะมีการบันทึกและการแสดงรายการที่เป็นลักษณะเฉพาะของกิจการร่วมค้า2.  กิจการร่วมค้า  มีสถานะเป็นนิติบุคคลครับ  จึงมีสิทธิและหน้าที่เหมือนกับนิติบุคคลทั่วไปครับ เช่น  ต้องจัดทำบัญชี , ยื่นเสียภาษี เป็นต้น3.  ขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในนาม " กิจการร่วมค้า "  กับทางสรรพากรพื้นที่  ที่สถานประกอบการตั้งอยู่  โดยใช้หลักฐานดังนี้

3.1  สัญญากิจการร่วมค้า

3.2  ถ้าเป็นนิติบุคคล  ให้แสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลทุกฝ่าย  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

3.3  แต่ถ้าเป็นบางส่วนเป็นบุคคล  ก็ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

3.4  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่  หรือ สัญญาเช่า

3.5  หนังสือมอบอำนาจ และหลักฐานผู้รับมอบและถ้าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็ให้เตรียมหลักฐานไปด้วยส่วนทางด้านกระทรวงพาณิชย์  ไม่ต้องจดทะเบียนอะไรครับ  

จ๊อบ:
รายได้ ค่าใช้จ่าย อะไร ได้รับการยกเว้น

อ้วน:
กิจการร่วมค้ามีสถานะเป็นนิติบุคคล  เมื่อมีรายได้ก็จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล  และถ้ามีรายได้ที่ไม่ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีก่อนหักรายจ่าย  ก็จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ  สรุป  กิจการร่วมค้าก็มีสถานะเป็นนิติบุคคล  ดังนั้นก็จะเหมือนกับ  หจก. , บริษัทจำกัด , บริษัทมหาชนจำกัด ครับ  เมื่อมีรายได้และค่าใช้จ่าย  ก็ใช้หลักเดียวกันกับนิติบุคคลทั่วๆ ไปครับ

จ๊อบ:
ขอบคุณมาก ช่วยได้มากเลยครับ

แต่แสดงว่า กิจการร่วมค้าไม่ต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ แสดงว่าไม่ต้องส่งงบให้กระทรวงพาณิชย์ใช่ไหม แต่ต้องส่งให้ สรรพากร ใช่ไหม และ บันทึกบัญชี ใช้เกณสิทธิใช่ไหม

ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม