www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เงินค่าตรวจสุภาพ

(1/3) > >>

จอย:
ค่าเงินค่าตรวจสุภาพให้หัวหน้า แผนก 7 ท่าน แบยนี้สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และ ต้องบันทึกรายได้พนักงานคำนวณภาษีหรือไม่

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัวของผม  ในกรณีนี้ผมมองว่า

1.  ถ้ามีการกำหนดเป็นสวัสดิการพนักงาน  และไม่เลือกปฏิบัติ  พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  ค่าตรวจสุขภาพที่ให้กับลูกจ้างตามที่จ่ายจริง  โดยมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน  ด้านนายจ้างถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ไม่ต้องห้ามครับ  

แต่ถ้าเป็นการเลือกปฏิบัติ  ผมก็มองว่าเป็นรายจ่ายต้องห้าม  เนื่องจากเป็นการให้โดยเสน่หาครับ2.  ด้านพนักงานถือเป็นประโยชน์ส่วนเพิ่มที่ได้รับจากหน้าที่การงาน  พนักงานของบริษัทฯ จะต้องนำผลประโยชน์ส่วนเพิ่มด้งกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

จอย:
 ถ้าพนักงานตรวจสุขภาพแล้วบิลใส่เป็นชื่อพนักงาน ไม่ใช่ชื่อที่อยู่บริษัท แบบนี้ เป็นค่าใช้จ่ายได้ไหม ถ้าไม่ได้จะทำอย่างไรดี

และถ้าไม่อยู่ในกฏระเบียบพนักงาน จะทำอย่างไร ดี เพราะต้องการบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

ช่วยด้วย

อ้วน:
ตามความเห็นส่วนตัว  ถ้าจะลงเป็นรายจ่ายในทางภาษี  ก็ควรต้องกำหนดเป็นสวัสดิการพนักงาน  แต่ถ้าไม่ได้กำหนด  ในทางปฏิบัติก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า  พนักงานทุกคนได้รับสิทธิในกรณีเท่าเทียมกันทุกคน  โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  และปีถัดไปก็ให้กำหนดลงเป็นสวัสดิการพนักงานครับ  แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ให้ลงเป็นรายจ่ายในทางบัญชี แล้วบวกกลับในทางภาษีครับ

จอย:
แต่ถ้าฝ่ายบริหารไม่ต้องการลงในสวัสดิการพนักงาน แต่จะทำ Memo แจ้ง ว่าหัวหน้าแผนกสามารถเปิดค่าตรวจสุขภาพได้ แบบนี้ได้หรือไม่ ช่วยหาทางแก้ไขให้ด้วย  ขอบคุณมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม