www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือบริคณห์สนธิ

(1/1)

ดรรชนีไฉไล:
กรรมการผู้จัดการมีการเปลี่ยนนามสกุล ทางบริษัทรับทำบัญชีได้ทำเรื่องแก้ไขในหนังสือรับรองให้แล้ว สำหรับหนังสือบริคณห์สนธิ ผู้รับทำบัญชีแจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขได้ อยากถามท่านผู้รู้ว่าที่เค้าบอกมาถูกต้องหรือไม่

007:
ถูกต้องแล้วครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม