www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องภาษีซื้อต้องห้าม

<< < (2/3) > >>

Jirus:
บางครั้งคำตอบที่มีคนถามมีการตอบแบบคำตอบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ถ้าคำตอบข้อไหนไม่ถูกต้องช่วยคัดออกด้วยค่ะ เพราะคนที่มีคำถามไปเกิดความสับสนในคำตอบไม่รู้ว่าคำตอบของใครถูกต้อง  เช่น ซื้อรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง  มี 2 คำตอบว่า

1. สามารถนำไปเคลมภาษีซื้อได้

2. ส่วนคำตอบที่ 2  ไม่สามารถนำไปเคลมภาษีซื้อได้

ผู้ไม่รู้:
ถ้าเราลงบันทึกการจ่ายเงิน แบบมีภาษีด้วย เราจะต้อง เดบิต ซื้อ

      ภาษีซื้อ

      เครดิต เงินฝากธนาคารถูกไหม๊ค่ะ หรือว่าให้ เดบิต ซื้อ

                                    เครดิต เงินฝากธนาคารเพราะงง ว่า ใบกำกับภาษีเราขอคืนภาษีแล้ว เราต้องลงภาษีด้วยเหรอค่ะ ไม่ทราบว่า แบบไหนถูกต้องค่ะ

ปลา:
อยากได้ข้อมูลเรื่อง ภาษีซื้อต้องห้ามอ่ะคะจะเอาไปทำรายงานส่งอาจารย์ ใครมีข้อมูลรบกวนส่งมาให้ตามเมลล์นี้ด้วยนะคะ pla_sky2005@hotmail.com ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ปังปอนด์:
ค่าโทรศัพท์ที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ได้ให้ลงเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนหรือเปล่าคะ

007:
ภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษี

1.กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ

2.ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

3.ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ ได้แก่ ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ

4.ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

-ค่ารับรอง หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรอง หรือให้บริการแก่บุคคลใดและไม่ว่าจะอำนวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา

-ค่าสิ่งของหรือประโยชน์ที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้เป็นการรับรองหรือบริการ

5.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

6.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

7.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ

8.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

9.ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต่อมาได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะที่ได้กระทำภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์

10.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมิได้ตีพิมพ์ขึ้นหรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ

11.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนา (Copy) แต่ไม่รวมถึงใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำรวมกับเอกสารการค้าอื่นซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ และใบกำกับภาษีซื้อมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนามีข้อความว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย

12.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับไว้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม