www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องภาษีซื้อต้องห้าม

(1/3) > >>

มดแดง:
ภาษีซื้อต้องห้ามนำมาหักในการยื่นเสียภาษีได้หรือเปล่าคะ....มีคนบอกว่าได้แต่ต้องเข้าในลักษณะใด ถ้าไม่ได้จะเป็นลักษณะใด รบกวนตอบหน่อยนะคะ  คุณอ้วนจัง(ล้อเล่นคะ)

007:
ภาษีซื้อต้องห้าม ผมเข้าใจว่าคือภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำมาขอคืนได้  ซึ่งปกติจะบันทึกรวมเป็นค่าใช้จ่ายไปเลยครับdr. ค่าน้ำมัน  107  (ไม่ต้องแยกออกเป็นค่าน้ำมัน 100 และภาษีซื้อ 7 )

cr. เงินสด  107

และภาษีซื้อดังกล่าวสามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้ครับ

อ้วน:
ภาษีซื้อตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่ 17  ได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับภาษีซื้อที่ไม่ให้นำไปหักในการคำนวณภาษี  ภาษีซื้อดังกล่าวก็คือ " ภาษีต้องห้าม "  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ประเภทคือ

( 1 )  ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืนหรือเครดิตภาษีขาย  แต่ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้

( 2 )  ภาษีซื้อที่ห้ามขอคืนหรือเครดิต  และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายผมจะยกตัวอย่างสำหรับภาษีต้องห้ามทั้ง 2 ประเภทให้ดูครับ

1. กรณีไม่มีหลักฐานใบกำกับ ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ แต่ไม่มีหลักฐานใบกำกับภาษี ( มาตรา 82/5 ( 1 ) ) " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "2. กรณีมีใบกำกับภาษีแต่ไม่สามารถแสดงได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "3. กรณีมีใบกำกับภาษี แต่ข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ตามมาตรา 86/4 " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "4. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "5. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง หรือ เพื่อการอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ " โดยค่ารับรองที่จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้นั้นจะต้องเป็นไปตามกฏกระทรวงฉบับที่ 143 พ.ศ. 2522 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/2495.0.html6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "7. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อตามมาตรา 86/6 และ 86/7 " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "8. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 ซึ่งรายการมิได่ตีพิมพ์ขึ้น หรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในกรณีจัดทำใบกำกับภาษีขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "9. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ไม่มีสิทธิออก หรือที่เรียกกันว่า ใบกำกับภาษีปลอม " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย และห้ามถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "

มดแดง:
ถ้าเป็นจ่ายค่าประกันรถยนต์ ที่นั่งไม่เกิน 10 คน Vat สามารถเครมได้หรือไม่ และค่าประกันสามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ และ ค่าภาษีสามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

town:
6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้าหรือการับบริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต " ห้ามขอคืน หรือนำไปเครดิตภาษีขาย แต่ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ "

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม