www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ต มีการเสียภาษีหรือไม่ หากเสียจะเสียภาษีอะไร แล้วทำการเสียที่ไหนคะ

(1/1)

อ้อย:
จะเสียภาษีอย่างไร ขอหลักเกณฑ์กว้าง ๆ หน่อยนะคะ

ไม่ทราบว่าจะรบกวนมากไม๋

007:
เสียภาษีตามปกติครับ ขึ้นอยู่กับว่าขายอะไร แล้วรายรับเท่าไร  อินเตอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางการซื้อขายครับ

อ้วน:
ขอขยายความคุณ 007  เพิ่มเติมดังนี้ครับ

1.  การดำเนินธุรกิจ  โดยปกติจะแบ่งออกเป็น

1.1  บุคคลธรรมดา  เช่น  นาย ก. นาย ข. หรือ หสม. AAA หรือ คณะบุคคลไทยดี  เป็นต้น

1.2  นิติบุคคล  เช่น หจก. ปิติ  หรือ บริษัท สามดาว จำกัด หรือ บจม. รักนะ  เป็นต้น2.  ประเภทธุรกิจที่ทำ  เช่น  เป็นการซื้อมา - ขายไป หรือ ให้บริการ  เป็นต้น3.  ลักษณะของธุรกิจดังกล่าวต้องอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่  เช่น  เป็นรายได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และในรอบปีบัญชีหรือรอบปีภาษี  มีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเกินกว่า 1.8 ล้านบาท กฏหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น4.  หรือหากเป็นบริการ  ก็อาจจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายซึ่งต้องดูว่าผู้จ่ายเงินเป็นใคร5.  การจะทำการซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เนต  ก็จะต้องมีการขอใบประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ดังนี้

- ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2548

http://www.dbd.go.th/thai/law/doc9_3.pdf- ข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549

http://www.dbd.go.th/thai/law/doc9.6.pdf

สรุป  การซื้อขายผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางการตลาดครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม