www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อรถยนต์ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท

(1/1)

mint:
ได้เช่าซื้อรถยนต์ในนามกรรมการบริษัท  ก่อนที่จะจดทะเบียนบริษัท ภายหลังได้นำรถยนต์ดังกล่าวมาใช้ในกิจการ จะสามารถนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าผ่อนรถ ค่าน้ำมัน ค่าภาษี ค่าพรบ. มาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ถ้าได้จะต้องดำเนินการอย่างไร ขอบคุณมากค่ะ

(รถใหม่ ผ่อนชำระมาแล้ว 2 ปี)

อ้วน:
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ก่อนจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ไม่สามารถลงเป็นรายจ่ายของนิติบุคคลได้  ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทฯ  ตามความเห็นผม  ผมจะพิจารณาดังนี้1.  ตัวรถยนต์ที่ยังมีการผ่อนอยู่  คงต้องทำการขายทรัพย์สินจากบุคคลให้เป็นของนิติบุคคล  และทำการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อ  ส่วนในเรื่องของราคาและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงสัญญาก็อยู่ที่จะตกลงกันระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนครับ2.  ค่าน้ำมัน  ค่าภาษี  ค่า พรบ. ซึ่งมีการจ่ายชำระมาก่อนแล้วเป็นเวลาประมาณ  2  ปี  ถ้าจะทำว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท  คงไม่เหมาะสม  ดังนั้นคงต้องแฝงค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวไว้ในราคาที่มีการซื้อขายรถยนต์ครับเช่น  กรรมการซื้อรถยนต์  โดยการเช่าซื้อมาในราคา  750,000  บาท  ปัจจุบันยังต้องผ่อนชำระอีกเป็นจำนวน  400,000  บาท  และก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมัน  ค่าภาษี และค่า พรบ.  รวมประมาณ  42,500 บาท  ก็ให้กรรมการทำเรื่องไปยังบริษัทฯ ผู้ให้เช่า ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ดังกล่าว  ว่าทางกรรมการมีความประสงค์จะขายรถคันนี้ให้กับบริษัท โดยส่วนที่ยังผ่อนชำระไม่ครบจะให้บริษัทเป็นผู้ผ่อนชำระต่อไป  ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าซื้อจากตัวกรรมการ  มาเป็นบริษัท  ส่วนกรรมการจะขายรถยนต์คันดังกล่าวในจำนวนเงินเท่าไหร่ก็ตกลงกันกับผู้ซื้อ ( บริษัท )  ซึ่งในราคาที่จะขายก็ให้บวกค่าผ่อนรถ ค่าน้ำมัน ค่าภาษี ค่า พรบ. ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเข้าไปด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม