www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายการจ่ายค่าใช้จ่ายของกรรมการ

(1/1)

แมว:
กรรมการเบิกเงินบริษัท บิลเป็นชื่อกรรมการ ไม่ทราบว่า ตามมาตรฐานการบัญชีควรบันทึกบัญชีอย่างไรค่ะ

เดบิตลูกหนี้กรรมการได้หรือไม่ และต้องคิดดอกเบี้ยกันหรือไม่และกรณีที่กรรมการยืมเงินไปใช้ และทยอยคืนเงินบริษัท จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยกันหรือไม่

town:
หลักการบัญชี  บันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อกรรมการยืมเงินบริษัทไปใช้  ก็จะต้องบันทึกเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการ  ส่วนจะคิดดอกเบี้ยหรือไม่  ในทางบัญชีไม่ได้เน้นเพราะเป็นการบันทึกตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  แต่สำหรับกรมสรรพากรแล้ว  จะมองว่าหากบริษัทไม่เอาเงินนี้ไปให้กรรมการยืม  แล้วนำไปฝากธนาคาร  บริษัทก็จะได้ผลประโยชน์ในรูปของดอกเบี้ย  ดังนั้นในทางสรรพากรก็จะประเมินให้มีการคิดดอกเบี้ยครับ  โดยที่บริษัทไม่มีเงินกู้ก็ให้คิดในอัตราเงินฝากออมทรัพย์  แต่บริษัทมีเงินกู้  ก็จะต้องคิดดอกเบี้ยกับทางกรรมการไม่ต่ำกว่าอัตราเงินกู้ที่ทางบริษัทต้องจ่ายครับ

เล็ก:
อยากทราบว่าค่าอะไรบ้างที่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายกรรมการค่ะและจะต้องมีบันทึกในรายงานการประชุมประจำปีหรือไม่ว่าบริษัทฯยินดีจ่ายค่าใช้จ่ายให้กรรมการและต้องระบุจำนวนเงินด้วยหรือไม่

ธนพร:
อยากรู้ด้วยค่ะ ค่าใช้จ่ายอะไรที่กรรมการสามารถเบิกได้และนำมาบันทึกบัญชี ได้ด้วยค่ะ

กนก:
ถ้ากรรมการยืมเงินบริจ่ายค่าบัตรเครดิตก่อน จะบันทึกอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักภาษีคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม