www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษี

(1/1)

ลาย:
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่ายถ้าเราไม่ได้นำส่ง ในเดือน 4/06 จะต้องทำอย่างไร

2. ถ้าภาษี หัก ณ ที่จ่าย เราลืมนำส่ง 1 ใบ ของ เดือน 3/06จะทำอย่างไร

3. ภาษีขายซื้อ ไม่ได้นำส่ง เพราะยอดไม่มีจะทำอย่างไร

4. ภาษีขายไม่ได้นำส่ง 1 ใบจะทำอย่างไร

ช่วยด้วย

อ้วน:
1.  ยื่นเพิ่มเติม  ให้ถูกต้องครับ

2.  ยื่นเพิ่มเติม  ให้ถูกต้องครับ

3.  แบบ ภพ. 30  แม้จะไม่มียอดขายยอดซื้อ  ก็ต้องยื่นแบบเปล่าครับ  ยื่นเพิ่มเติม  ให้ถูกต้องครับ

4.  ยื่นเพิ่มเติม  ให้ถูกต้องครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม