www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ธุรกิจ ระบบท่อพร้อมติดตั้ง

(1/1)

น้อย:
ถ้าบริษัทจ่ายค่าแรงงาน และค่ารถเช่าทำงาน ณ วัน นั้น และค่าน้ำมัน  ผู้รับเหมา แบบนี้ ขอปรึกษา ควรจะนำเข้า เป็น ต้นทุน และต้นทุนอะไร เพราะเข้าใจว่า จะบันทึกต้นทุน ต้องเป็นการซื้อขายสินค้า เช่นเราขาย ท่อ ก็นำ ท่อ ที่ซื้อมาบันทึก สินค้า หรือ ค่าใช้จ่ายกิจการดำเนินงานดี

ช่วยอธิบายด้วย

อ้วน:
ผมมองว่า  ธุรกิจของเรานั้นเป็นการขายพร้อมติดตั้ง  ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่แค่ซื้อมาและขายไปเท่านั้น  ดังนั้นรายจ่ายใดที่ทำให้การขายสมบูรณ์  ผมก็มองว่าต้องบันทึกเป็นต้นทุนขาย  ซึ่งต้นทุนขายของธุรกิจที่ขายพร้อมติดตั้ง  จะประกอบไปด้วย

1.  ค่าสินค้าที่ใช้ในการติดตั้ง

2.  ค่าแรงงานที่ทำหน้าที่ติดตั้ง

3.  ค่าขนย้าย

4.  ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการติดตั้ง

5.  รายจ่ายอื่นที่ทำให้สินค้านี้พร้อมใช้งานได้สรุป  มุมมองผม  ค่าแรงงาน และค่ารถเช่าทำงาน และค่าน้ำมัน ของผู้รับเหมา ควรบันทึกเป็นต้นทุนขาย  เพราะเป็นการขายพร้อมติดตั้งครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม