www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เช่าโกดัง

(1/1)

น้อย:
ถ้าบริษัทเช่าตึกแถว เอาไว้เก็บของสินค้า ที่สุมทรปราการ แต่จดทะเบียนบริษัทที่ กทม และพนักงานขายอยู่ที่ กทม การออกใบกำกับภาษี เอกสาร หัวจะใช้ที่อยู่ที่ กทมได้หรือไม่

อ้วน:
1.  ในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามมาตรา 77/1  (20) " สถานประกอบการ " หมายความว่า สถานที่ซึ่งผู้ประกอบการ ใช้ประกอบกิจการเป็นประจำ และให้หมายความรวมถึง สถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ผลิตหรือเก็บสินค้าเป็นประจำด้วย

    ในกรณีผู้ประกอบการไม่มีสถานประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบการนั้นเป็นสถานประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่อาศัยหลายแห่งให้ผู้ประกอบการเลือกเอาที่อยู่อาศัยแห่งหนึ่งเป็นสถานประกอบการ

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata77_12.  ดังนั้นหากเป็นที่เก็บสินค้าเป็นประจำแล้ว  ก็จะต้องถือเป็นสถานประกอบการด้วย  เมื่อเป็นสถานประกอบการก็จะต้องมีการจดทะเบียนในทางภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสาขา  3.  เมื่อจดทะเบียนเป็นสาขาแล้ว  ในทางภาษีมูลค่าเพิ่มก็กำหนดให้ต้องมีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย และรายงานสินค้าคงเหลือ พร้อมยื่นแบบ ภพ. 30  แยกตามแต่ละรายสถานประกอบการ

เช่น  บริษัท ก.  มีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพ ฯ  และมีอีก 2 สาขาคือ สาขา 1  อยู่ที่ จังหวัดสระบุรี  สาขา 2 อยู่ที่ จังหวัดสมุทรปราการ  ดังนั้น  บริษัท ก.  และอีก 2 สาขาจะต้องมีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภาษีขาย และรายงานสินค้าคงเหลือแยกเป็น  3  ที่ กล่าวคือ ที่บริษัท ก. ก็จะต้องจัดทำรายงานดังกล่าว 1  ชุด  สาขาที่ 1  ก็จะต้องจัดทำรายงาน  1  ชุด  สาขาที่ 2  ก็จะต้องจัดทำรายงาน 1 ชุด  และแต่ละสถานประกอบการก็จะต้องแยกยื่นแบบของตนเอง  ยกเว้นจะได้มีการขออนุมัติยื่นแบบ ภพ. 30 รวมที่สำนักงานใหญ่  เมื่อได้รับอนุมัติจึงสามารถยื่นแบบ ภพ. 30  รวมที่สำนักงานใหญ่ได้สรุป  ในการออกใบกำกับภาษี  หากสถานประกอบการที่จดเป็นสาขาเป็นเพียงที่เก็บสินค้าอย่างเดียว  ก็ให้ออกใบกำกับภาษีที่สำนักงานใหญ่ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม