www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ถามต่อจาก 02036

(1/1)

เล็ก:
จดหจก เพื่อทำเป็นอพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ได้รับคำแนะนำว่าให้แบ่งเป็น 2 สัญญา

1. สัญญาค่าวัสดุก่อสร้าง 5ล้านออกบิลในนาม หจก

2. สัญญาค่าแรง 1 ล้าน

หัก ณ ที่จ่าย 3%จาก 1 ล้านหรือ 5 ล้านหรือ 6 ล้าน

อ้วน:
1.  หลักการพิจารณาให้ดูที่สัญญาเป็นหลักครับ  เพราะการรับเหมาก่อสร้าง  จะต้องหักจากมูลค่างานรับเหมาทั้งสัญญา  ดังนั้นหากงานรับเหมาก่อสร้าง  รวมค่าวัสดุก่อสร้างด้วย  ก็จะต้องหักจากมูลค่ารวม  6  ล้านบาทครับ2.  แต่ถ้ามีการแยกสัญญา  กรณีนี้ต้องระวังรายละเอียดในสัญญาให้ดีครับ  เพราะ  การแยกสัญญาค่าวัสดุก่อสร้างออกมานั้น  ถ้าเป็นรายเดียวกับผู้รับจ้างเฉพาะค่าแรง  ตามความเห็นส่วนตัวผม  อาจถูกเจ้าพนักงานสรรพากรมองในเรื่องของเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  เพราะหากเป็นการซื้อขายแล้ว  ก็จะไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  ดังนั้นแม้บิลค่าวัสดุก่อสร้างจะเปิดมาในนามของผู้ว่าจ้างโดยตรง  แต่ต้องดูในเรื่องของการจ่ายเงินด้วยครับ  ว่าเป็นการจ่ายให้โดยตรงกับผู้ขายวัสดุหรือไม่   ทางที่ดีในกรณีนี้  ถ้าเป็นผม  ผมจะต้องมีการจ้างผู้รับจ้างให้ช่วยดูและซื้อวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้  โดยมีการกำหนดค่าตอบแทนให้  ซึ่งค่าตอบแทนนี้ก็ถือเป็นค่าบริการ  ดังนั้นจึงต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยครับ  แต่ค่าวัสดุก่อสร้างจำนวน  5  ล้านบาทไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ ( บิลค่าวัสดุก่อสร้างจะเปิดมาในนามของผู้ว่าจ้างโดยตรง )3.  หรือไม่ต้องทำเป็นสัญญาค่าวัสดุก่อสร้าง  โดยทำให้ดูเหมือนว่าเราเป็นผู้ไปซื้อวัสดุก่อสร้างเอง  ( แต่วิธีนี้มีความเสี่ยงมาก  ไม่แนะนำให้ทำ )  เพราะ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายไม่ใช่เป็นภาษีที่เราต้องจ่าย  เพียงแต่กฏหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หักแทนและนำส่งเท่านั้นครับ  อีกทั้งในการทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง  เราจะต้องระวังรายละเอียดในสัญญาให้ดีครับ  เพราะหากไม่มีการรับผิดชอบกันแล้ว  เมื่อเกิดผลเสียหายขึ้นมา  ก็ยากที่จะไล่เบี้ยได้ครับ  สรุป  ตามความเห็นส่วนตัวผม  ผมจะทำสัญญาเป็นเพียงฉบับเดียว  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้างครับ  

เล็ก:
ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ยอมทำสัญญาฉบับเดียวจะให้ทำ 2 ฉบับ แล้วให้หักณที่จ่ายเฉพาะค่าแรง และตกลงไปแล้ว จะแก้ไขอย่างไรดี

ออย:
สัญญาจะต้องติดอาการแสตมป์หรือเปล่า และต้องติด คู่สัญญา และ คู่ฉบับหรือเปล่า และ ใครเป็นคนติด

อ้วน:
1.  ทำสัญญาไปแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างไม่ยอมให้แก้ไข  ก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรครับ  แต่พยายามระวังในเรื่องของเอกสารหลักฐานค่าวัสดุก่อสร้างให้รัดกุม  ( บิลค่าวัสดุก่อสร้างจะเปิดมาในนามของผู้ว่าจ้างโดยตรง )2.  ต้องติดอากรแสตมป์ครับ ถือเป็นการจ้างทำของ   ในอัตราทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้  ต้องเสียอากรแสตมป์  1  บาทครับส่วนคู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร คือ ตราสารซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับต้นฉบับ หรือต้นสัญญาและผู้กระทำตราสารได้ลงลายมือชื่อไว้ อย่างเดียวกับต้นฉบับ

           (ก) ถ้าต้นฉบับเสียอากรไม่เกิน 5 บาท  เสียอากรแสตมป์จำนวน  1  บาท

           (ข) ถ้าเกิน 5 บาท เสียอากรไม่เกิน 5 บาท  เสียอากรแสตมป์จำนวน  5  บาทดูบัญชีอัตราอากรแสตมป์

ข้อ 4. จ้างทำของ

ข้อ 23. คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสาร

http://www.rd.go.th/publish/6162.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม