www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จดทะเบียนบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นปุริมสิทธิ์

(1/1)

เล็ก:
สำนักงานบัญชีจดทะเบียนแบบนี้ให้ ทำให้งง เคยเห็นแต่จดหุ้นสามัญ  กรณีนี้จะผิดปกติจากบริษัทมั้ย

อ้วน:
1.  สามารถกระทำได้ครับ  จะเป็นเฉพาะหุ้นสามัญอย่างเดียวก็ได้  หรือจะมีทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ด้วยก็ได้ครับ  แต่จะมีแต่หุ้นบุริมสิทธิอย่างเดียวไม่ได้ครับ  เหตุผลก็ไม่ค่อยทราบครับ  จึงไม่ขออธิบาย  ซึ่งตามแบบ  บอจ.3  รายการจดทะเบียนจัดต้ง  บริษัท ....  จำกัด  ในข้อ 2.  ก็จะมีให้ระบุจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิครับ  ดังนั้นสามารถจดทะเบียนได้ครับ  แต่ส่วนใหญ่เท่าที่พบเจอมักจะมีแต่หุ้นสามัญอย่างเดียวครับ2. ผู้ถือหุ้นอาจไม่ต้องชำระค่าหุ้นด้วยเงินก็ได้ คืออาจชำระค่าหุ้นเป็นทรัพย์สิน หรือ แรงงานก็ได้ คือก) กรณีตามมาตรา 1108 อนุ 5 ในเรื่องกิจการอันพีงทำในที่ประชุมตั้งบริษัทที่บัญญัติว่า

" วางกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว หรือได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว เพราะใช้ให้ด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน และกำหนดเพียงใด ซึ่งจะถือเอาเป็นว่าได้ใช้เงินแล้ว ถ้าหากจะมีหุ้นเช่นนั้นในบริษัทให้แถลงในที่ประชุมโดยเฉพาะว่า ซึ่งจะออกหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เงินแล้วเช่นนั้น เพื่อแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพย์สินอย่างใด ให้พรรณาจงชัดเจนทุกประการ "ในเรื่องนี้มาตรา 1108 อนุมาตรา 5 ได้กำหนดถึงการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน ซึ่งมีหลายประเภทแยกได้ดังนี้คือ

1) หุ้นสามัญ ซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่า ได้ใช้เต็มค่าแล้วเพราะใช้ด้วยทรัพย์สิน

2) หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่า ได้ใช้เต็มค่าแล้วเพราะใช้ด้วยทรัพย์สิน

3) หุ้นสามัญ ซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่า ได้ใช้เต็มค่าแล้วเพราะใช้ด้วยแรงงาน

4) หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่า ได้ใช้เต็มค่าแล้วเพราะใช้ด้วยแรงงาน

5) หุ้นสามัญ ซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่า ได้ใช้แต่บางส่วนแล้วเพราะใช้ด้วยทรัพย์สิน

6) หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่า ได้ใช้แต่บางส่วนแล้วเพราะใช้ด้วยทรัพย์สิน

7) หุ้นสามัญ ซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่า ได้ใช้แต่บางส่วนแล้วเพราะใช้ด้วยแรงงาน

8) หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งออกให้เสมือนหนึ่งว่า ได้ใช้แต่บางส่วนแล้วเพราะใช้ด้วยแรงงาน

เล็ก:
ขอบคุณค่ะ

มุลี:
ขอแจมหน่อย ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่ แต่ทราบมาว่า

ทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ และหุ้นสามัญ แตกต่างที่การโหวต

ซึ่งถ้าเป็นหุ้นสามัญจะมีอำนาจในการโหวตมากกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์ในจำนวนการถือหุ้นที่เท่ากัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม