www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การประเมินการจัดเก็บภาษีศุลกากร

(1/1)

BBboom:
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวหกับการประเมินการจัดเก็บภาษีศุลกากร   โดยละเอียด   ขอบคุณคะ

town:
ให้ศึกษาจากในเวบของกรมศุลกากรที่

http://www.customs.go.th/ซึ่งจะมีหัวข้อให้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

- คำชี้แจงเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร

http://www.customs.go.th/Tariff/suggest.jsp- พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

http://www.customs.go.th/Tariff/TariffLaw01.jspเป็นต้น หรืออาจสอบถามเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ตรงกับที่คุณ BBboom ต้องการ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม