www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การรับรู้รายได้ธุรกิจก่อสร้าง

(1/1)

นารถ:
รบกวนสอบถามว่า การรับรู้รายได้ในธุรกิจก่อสร้างนั้น เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้บริการในการก่อสร้างเพิ่มเติมในตัวอาคารโดยไม่ใช่เป็นการสร้างระยะยาว เช่นการทำหลังคาเพิ่มเติม,การปรับปรุงพื้นถนนในโรงงาน เป็นต้น  และไม่มีสัญญา โดยเป็นการก่อสร้างที่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน ในแต่ละงาน และลูกค้าจะออกใบ P.O. ตามราคาที่ทางธุรกิจตีราคาไปให้ เมื่องานเสร็จแล้ว จึงจะออกใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า ซึ่งจะเป็นการออกบิลรับรู้รายได้ทันที เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วในแต่ละงานการรับรู้รายได้ในธุรกิจก่อสร้างนั้น สามารถรับรู้เมื่องานเสร็จเรียบร้อยได้หรือไม่ หรือสามารถรับรู้ด้วยวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จแล้วเท่านั้นค่ะถ้าธุรกิจสามารถรับรู้เมื่องานเสร็จเรียบร้อยได้ และสมมุติว่าในอนาคต ธุรกิจได้รับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนาน เป็นโปรเจ็กต์ รวมกับธุรกิจการรับปรับปรุงต่อเติมขนาดเล็กอยู่นี้ การรับรู้รายได้จะสามารถแยกรับรู้ได้หรือไม่คะ ลักษณะการรับรู้รายได้เหมือนการเลือกใช้วิธีการคำนวนต้นทุนสินค้าคงเหลือหรือไม่ ที่พอเลือกใช้วิธีใดเมื่อเริ่มดำเนินการ จะต้องใช้วิธีนั้นตลอดไป ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลง ต้องแจ้งเข้าไปยังกรมสรรพากรก่อน ไม่ทราบว่าการรับรู้รายได้ธุรกิจก่อสร้างเป็นลักษณะเช่นนี้ด้วยหรือไม่การ

007:
อ้างอิง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่องการรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สามารถเลือกการรับรู้ได้หลายวิธีตามเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของรายได้จากการขายนั้นคือ

1. รับรู้เป็นรายได้ทั้งจำนวน เมื่อผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

2. รับรู้เป็นรายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ

3. รับรู้เป็นรายได้ตามเงินค่างวดที่ถึงกำหนดชำระจะรับรู้รายได้ตามวิธีที่ 2 หรือ 3 ต้องเข้าเงื่อนไข 9 ข้อดังนี้

1. การขายเกิดขึ้นแล้ว

2. ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเรียกเงินคืน

3. ผู้ซื้อและผู้ขายมีอิสระต่อกันในการดำเนินธุรกิจ

4. เงินวางเริ่มแรกและเงินค่าววดที่ผู้ซื้อชำระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา

5. ผู้ขายมีความสามารถเก็บเงินได้ตามสัญญา

6. งานก่อสร้างผ่านขั้นตอนเบื้องต้นแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงานก่อสร้างตามโครงการที่เสนอขาย

7. ผู้ขายมีความสามารถทางการเงินดี

8. การก่อสร้างได้ก้าวหน้าไปด้วยดี

9. ผู้ขายสามารถประมาณเงินรับจาการขายรวมและต้นทุนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อสร้างอย่างมีหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ต้นทุนที่ประมาณการไว้จำเป็ฯต้องปรับปรุงอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อผู้ขายประมาณได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนต้นทุนอย่างมีสาระสำคัญแยกรับรู้ได้ตามเงื่อนไขของการเกิดขึ้นของรายได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม