www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อัตราแลกเปลี่ยน

(1/1)

พร:
อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 9 กำหนดให้เลือกใช้ระหว่างอัตราของธนาคารพาณิชย์ กับ แบงค์ชาติ โดยของแบงค์ชาติให้ใช้อัตรา ณ วันประกาศ  แต่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 49  แบงค์ชาติยกเลิกการประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน ซึ่งปกติบริษัทได้ใช้อัตราของแบงค์ชาติอยู่ แล้วจะใช้อัตราแลกเปลื่ยนประจำวันของแบงค์ชาติแทนได้หรือไม่

:
ช่วยขยายความนิดนึงครับว่า ต้องการใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวทำอะไรครับ

อ้วน:
1.  ได้ครับ  ตามข้อ 2. ( 2 ) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจำวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยในแต่ละวัน  2.  ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง    อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามมาตรา 9  ในกรณีดังต่อไปนี้                                (1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร                                (2) การหักภาษีตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร                                (3) การหักภาษีจากการจำหน่ายเงินกำไร ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร                                (4) การออกใบกำกับภาษี (TAX INVOICE) สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่สามารถคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร                                (5) การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร                                  (6) กรณีอื่นที่มิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายไว้โดยเฉพาะ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป ส่วนอัตรา     แลกเปลี่ยนตามประกาศฉบับก่อนให้คงใช้ได้ในการคำนวณสำหรับภาษีอากรตามระยะเวลานั้น ๆ

http://www.rd.go.th/publish/25611.0.htmlภานุ:
อยากทราบอัตราแลกเปลี่ยนเงินวอนต่อเงินบาท

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม