www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รบกวนถามเพิ่มเติมข้อ 01975

(1/1)

นุช:
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมจากข้อ 01975 ค่ะ ถ้าธุรกิจก่อสร้างนั้น เราได้จ้างผู้รับเหมามาดำเนินการก่อสร้างให้ โดยทางธุรกิจเป็นผู้จัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์มาให้ อย่างนี้ถือเป็นเงินได้ 40(2) ใช่หรือไม่คะ (เนื่องจากไม่ได้ทำสัญญาจ้างและธุรกิจเป็นผู้หาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์มาให้ค่ะ)ถ้าเป็นเงินได้ประเภท 40(2) นั้น,แต่ธุรกิจได้ยื่นเป็น ภ.ง.ด 3 เข้าไปโดยหัก 3% ส่งกรมสรรพากรค่ะ ไม่ทราบว่าควรแก้ไขอย่างไรดีคะและถ้าเป็นเงินได้ประเภท 40(2) นั้น ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้กี่ % คะ รบกวนช่วยอธิบายด้วยค่ะรบกวนถามเพิ่มเติมค่ะ ธุรกิจสามารถยื่น ภ.ง.ด 50 ทางอินเตอร์เน็ตได้หรือไม่ค่ะและธุรกิจต้องทำอย่างไรก่อนหรือไม่ จึงจะยื่นได้และมีข้อจำกัดใดๆหรือไม่ในการยื่นแบบ รวมถึงผู้ทำบัญชีจะลงลายมือในแบบอย่างไร รบกวนอธิบายด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ

อ้วน:
1.  ถ้าเป็นงานเล็กๆ และไม่มีการจัดทำเป็นสัญญาจ้าง  ผมก็มองว่าลักษณะดังกล่าวถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) ครับ  เพราะจะเข้าข่ายถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (7) ได้ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ2.  ไม่ต้องแก้ไขในส่วนที่ยื่นไปแล้วครับ  เพราะเราไม่ได้มีเจตนาทำผิดกฏหมาย  เพียงแต่บกพร่องโดยสุจริต  ดังนั้นหากมีการตรวจสอบ  ทางกิจการก็อธิบายชี้แจงได้ครับ  เพียงแต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่สรรพากรเอง  ก็มักจะยึดติดว่าจะต้องยื่นตามแบบ ภงด. 3  เหมือนกันครับ3.  ถ้าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และ ( 2 )  หักตามอัตราก้าวหน้าครับ  ให้ศึกษาเพิ่มเติมตามมาตรา 50 ( 1 ) ครับ ( เหมือนคำนวณเงินเดือน )

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata504.  ได้ครับ  โดย

4.1  จะต้องทำความตกลงกับกรมสรรพากรก่อน โดยลงนามในเอกสารข้อตกลงในการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเมื่อได้รับหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ โดยการกรอกรายการตามแบบคำขอ ภ.อ. 014.2  จะต้องทำความตกลงกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อชำระภาษีโดยการโอนเงินผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)ศึกษาเพิ่มเติมคำแนะนำในการสมัครใช้บริการ อธิบายถึงขั้นตอนในการยื่นแบบและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต  ได้ที่

http://rdserver.rd.go.th/publish/sub_index.php?page=035.  ระเบียบตามข้อกำหนด  ก็คือ  ข้อจำกัดครับ6.  ผู้ทำบัญชี  กรรมการ และผู้สอบบัญชี  ไม่ต้องลงลายมือชื่อครับ  เพราะเป็นการยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม