www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หักลดหย่อนธุรกิจรีสอร์ท

(1/1)

นศ:
อยากรุ้ว่ามีแบบไหนได้บ้างค่ะ

007:
การทำกิจการโรงแรม ถ้าประกอบธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา สามารถหักรายจ่ายเป็นการเหมาได้ 70% หรือตามที่จ่ายจริงตามบิลที่มีอยู่  และหักลดหย่อนได้ตามกำหนดแต่ถ้าประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล  ให้หักรายได้ได้ตามจ่ายจริงตามบิลที่มีอยู่ครับ

:
ขยายความว่าหักตามบิลที่มีอยู่ หมายถึงต้องมีการจัดทำบัญชี เช่น บุคคลธรรมดา ก็มีทำบัญชีรับจ่าย, รายงาน VAT (ถ้าจำเป็น), รายงานสินค้าคงเหลือ(ถ้าจำเป็น)ดังนั้นถ้าเป็นบุคคลธรรมดาประกอบการ จัดทำแค่ด้านบน

แต่ถ้าเป็นนิติบุคคล จะต้องจัดทำงบการเงิน, จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินด้วยครับ

นุช:
กิจการรีสอร์ทที่เป็นนิติบุคคลสามารถกระจ่ายเงินเดือนพนักงานบางแผนกเข้าเป็นต้นทุนขายได้หรีอไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม