www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

(1/1)

เอ:
กิจการให้เช่าอพาร์ทเม้นท์และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ซื้อหลอดไฟ,กระเบี้องมาใช้ตามทางเดินทั่วไป ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่

2. หลอดไฟ,กระเบื้อง ที่นำมาซ่อมห้องพักต่าง ๆ ต้องนำมาเฉลี่ยด้วยหรือไม่

007:
รายจ่ายที่สามารถเฉลี่ยภาษีซื้อได้ ต้องไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นรายจ่ายสำหรับรายได้ที่เสีย vat หรือไม่เสีย vat เช่น ค่ายาม เป็นต้น  แต่ถ้าเป็นค่าหลอดไฟหรือกระเบื้อง ผมว่าระบุได้นะครับว่าเป็นส่วนของอาคารที่ให้เช่า ซื่งเป็นรายได้ที่ไม่มี vat ดังนั้นจึงไม่ควรนำมาเฉลี่ยภาษีซื้อครับ

อ้วน:
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการเฉลี่ยภาษีซื้อได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ

http://www.rd.go.th/publish/3403.0.html

สมบัต:
นิติบุคลอาคารชุดถือเป็นผู้บริโภคได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนกลางเท่านั้นส่วนภาษีอื่นๆ ยังคงต้องชำระตามปกติ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม