www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วางแผนภาษีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

(1/3) > >>

งงงงง:
อยากทราบรายละเอียดทั้งหมดของการวางแผนภาษี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะ

007:
ถ้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องใบกำกับภาษีซื้อที่ไม่สามารถขอให้ครบถ้วนได้ถ้าบิลค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ไม่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องเปิดบริษัท ควรประกอบธุรกิจในนามบุคคลธรรมดาแล้วหักรายจ่ายตามเหมาได้ 70%  อย่างไรก็ตามควรคำนวณภาษีเปรียบเทียบกับกรณีเปิดบริษัทด้วย

อ้วน:
1.  ให้ทำความเข้าใจก่อนครับว่า  สาระสำคัญของการวางแผนภาษี  ก็คือ

1.1  เสียภาษีให้ถูกต้อง

1.2  เสียให้สมบูรณ์  ครบถ้วน  โดยไม่ถูกประเมินภาษีย้อนหลัง

1.3  เสียให้ประหยัด2.  เมื่อเราทำความเข้าใจหลักสำคัญของการวางแผนภาษีไปแล้ว  เราจึงค่อยมาทำความเข้าใจในประเภทของธุรกิจที่เราจะวางแผนต่อครับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น  เป็นธุรกิจที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  ดังนั้นหากมีรายได้ตลอดปีก่อนหักรายจ่ายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี  ก็จะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและหากประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล  ก็น่าจะมีภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

2.1  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.3  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

2.4  อากรแสตมป์ซึ่งภาษีในแต่ละส่วนก็สามารถที่จะนำไปวางแผนภาษีได้ครับ  อยู่ที่เราจะหยิบยกประเด็นไหนมาวางแผนกัน  เช่น  ผมอาจจะวางแผนภาษีในด้านรายจ่ายของกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  โดยเน้นในเรื่องรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี  เป็นต้น

http://www.rd.go.th/publish/5939.0.html#mata65_3หรือผมอาจจะวางแผนภาษีในส่วนของอากรแสตมป์  ในเรื่องของการทำสัญญา  เพราะปกติหากมีการว่าจ้างรับเหมางาน  ก็มักจะทำกันเป็นสัญญา  ซึ่งสัญญาดังกล่าวมีลักษณะเป็นการจ้างทำของ  ดังนั้นจึงต้องมีการติดอากรแสตมป์ในอัตรา ทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้  ต่ออากรแสตมป์  1  บาท

http://www.rd.go.th/publish/6162.0.htmlหรืออาจจะมาหยิบยกในประเด็นการรับรู้รายได้  ตามสัญญาก่อสร้าง เป็นต้น  ซึ่งเราก็จะต้องระวังครับว่าในทางภาษีเองนั้น  การรับรู้รายได้ในทางนิติบุคคลเป็นอย่างไร และ การรับรู้รายได้ในทางภาษีมูลค่าเพิ่ม ( หรือ จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษีเป็นอย่างไร )  เพราะตามมาตรา 65  ได้กำหนดการคำนวณรายได้และรายจ่ายตามให้ใช้เกณฑ์สิทธิ์ โดยให้นำรายได้ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมคำนวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และให้นำรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้นั้น แม้จะยังมิได้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมารวมคำนวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแต่จุดความรับผิดในการออกใบกำกับภาษีของธุรกิจบริการ  ให้ศึกษาตามมาตรา 78/1

http://www.rd.go.th/publish/5205.0.html#mata78_1ผมขอแสดงความคิดเห็นไว้เท่านี้ครับ

พิชญาภา:
อยากทราบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ห้างหุ้นส่วนเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ pichayapa_diew@hotmail.com ขอบคุณมากค่อ

เนตรนภา:
ภาษีวื้อต้องห้ามของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีอะไรบ้างค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม