www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินทรัพย์

(1/1)

จอย:
ผู้บริหารนำสินทรัพย์มาให้ใช้ที่ทำงาน (ฟรี)เป็นเครื่องซักผ้า ธุรกิจ โรงแรม และเครื่องอบขนม   แบบนี้ถ้าซ่อมแซมบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือ ไม่

ช่วยแนะนำด้วย

อ้วน:
ได้ครับ  แต่ต้องเตรียมเอกสารประกอบรายการครับ เช่น

1.  หนังสือยินยอมพร้อมบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินที่นำมาให้บริษัทใช้  โดยไม่คิดมูลค่า  แต่ควรระบุถึงรายจ่ายที่เกิดจากการบำรุงรักษาให้ทรัพย์สินพร้อมใช้งาน ให้ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง2.  แผนภูมิแสดงการตั้งทรัพย์สิน  ว่าอยู่ในตำแหน่งใดชั้นใดบ้าง  พร้อมรูปถ่ายประกอบ3.  รายงานการบันทึกการใช้ทรัพย์สิน  4.  รายงานการบันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้น  โดยระบุวันเวลา  ให้ครบถ้วน  พร้อมรายงานของผู้ซ่อมแซมต่อทรัพย์สินนั้นๆ  5.  เอกสารประกอบรายการจ่าย  พร้อมหลักฐานการเงิน ( เช็ค , ใบ pay-in , ใบรับเงินสด เป็นต้น ) ( อย่าลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย ) ด้วยครับ

ออย:
ทำไมต้อยทำการจ่าย และทำไม่ต้อง หัก ณ ที่จ่าย ทั้งที่ เรารับ สินทรัพย์ มาฟรี และ สินทรัพย์ทำไมต้อง หัก ณ ที่จ่าย หรือ ทำตอนที่เราซ่อมแซม

อ้วน:
ครับเป็นการจ่ายและหักภาษี ณ ที่จ่ายตอนที่เราซ่อมแซมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม