www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เอกสารที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจำกัดมีอะไรบ้าง

(1/4) > >>

ดรุณี:
ในการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ

อ้วน:
1.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่  เพื่อจัดพิมพ์ในแบบ บอจ.5  และระบุอาชีพ

2.  ใบโอนหุ้น ( แนะนำว่าควรมีการจัดทำ ) เพื่อมิให้มีการฟ้องร้องกันในภายหลัง  ซึ่งเป็นการลงลายมือชื่อของผู้โอนหุ้นคนเก่า และผู้รับโอนหุ้นคนใหม่  เพราะเคยมีกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น  โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่อง  แล้วมาฟ้องร้องกับทางบริษัทครับ

3.  แบบ บอจ.5 ( บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น )  ฉบับเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นแล้ว

4.  หนังสือนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อนายทะเบียน

5.  แบบขอคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ พร้อมค่าธรรมเนียม  หน้าละ 50  บาทแต่สิ่งที่จะใช้ยื่นกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ก็จะมีเพียงข้อ 3 และ ข้อ 4  ส่วนข้อ 5  หากไม่ต้องคัดรายชื่อผู้ถือหุ้นฉบับใหม่ออกมาก็ไม่ต้องคัดครับ  เอกสารในข้อที่ 1  เป็นเพียงข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพิมพ์ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่  ส่วนข้อ 2  แนะนำให้ทางบริษัทเป็นผู้เก็บไว้ครับ  ไม่ต้องยื่นกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ้วน:
ศึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท

http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_b.phtml

พรสรรค์ วังคะวิง:
อืมม กำลังจะถามพอดี เสิร์ชหาเจอ ขอบคุณด้วยกันครับ

เล็ก:
ใช่ค่ะ อยากทราบข้อมูลเหมือนกัน ได้ประโยนย์มากค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม