www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เบอร์โทรตม.สวนพลู

(1/1)

อ้วน:
เบอร์โทรสายด่วน

ขวัญฤดี:
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพ

 

Location Telphone Ext. No. Fax

สง.ผบก.ตม.กทม. 0-2287-1987 [ 2116 , 2117 ] 0-2287-1987

รอง ผบก.ตม.กทม. 0-2287-3906 [ 2228 , 2229 ] 0-2287-3906

รอง ผบก.ตม.กทม. 0-2287-3911 [ 2226 , 2227 ] 0-2287-3911

นว.ผบก.ตม.กทม. 0-2285-5144 [ 2116 , 2117 ]  

รอง ผกก.อก.บก.ตม.กทม. 0-2287-1983 [ 2178 ]  

สว.กก.อก.บก.ตม.กทม. (ธร.) 0-2287-3123 [ 2179 , 2180 ] 0-2287-3123

สว.กก.อก.บก.ตม.กทม. (งป., พัสดุ) 0-2285-5146 [ 2266 , 2267 ] 0-2285-5146

ประชาสัมพันธ์   [ 2271 ]  

ผกก.1 บก.ตม.กทม. (ขอถิ่นที่อยู่) 0-2285-5582 [ 2233 , 2214 ] 0-2287-3117

รอง ผกก.1 บก.ตม.กทม. 0-2287-1982 [ 2230 ]  

สว.กก.1 บก.ตม.กทม. 0-2287-3117 [ 2234 ] 0-2287-3117

กก.1 บก.ตม.กทม.(เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร)   [ 2235 ]  

สว.กก.1 บก.ตม.กทม. 0-2287-3118 [ 2250 ] 0-2287-3118

กก.1 บก.ตม.กทม.(ตรวจสอบออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่)   [ 2251 ]  

กก.1 บก.ตม.กทม.(ตรวจสอบออกใบสำคัญถิ่นที่อยู่)(เคาเตอร์รับคำร้อง ชั้น 1)   [ 2273 ]  

สว.กก.1 บก.ตม.กทม. 0-2287-4948 [ 2236 ] 0-2287-4948

กก.1 บก.ตม.กทม.(อนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร)   [ 2237 ]  

กก.1 บก.ตม.กทม.(อนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักร)(เคาเตอร์รับคำร้อง ชั้น 1)   [ 2274 ]  

สว.กก.1 บก.ตม.กทม. 0-2287-1933 [ 2100 ] 0-2287-3113

กก.1 บก.ตม.กทม.(ทะเบียนคนต่างด้าว)   [ 2101 , 2102 , 2103 ]  

ผกก.2 บก.ตม.กทม. (ขออยู่ต่อ) 0-2287-3914 [ 2248 , 2249 ] 0-2287-3914

รอง ผกก.2 บก.ตม.กทม. 0-2287-1982 [ 2232 ] 0-2287-3914

สว.กก.2 บก.ตม.กทม. 0-2213-2556 [ 2252 ] 0-2213-2556

กก.2 บก.ตม.กทม.(ขออยู่ต่อผู้ที่ได้รับการอำนวยความสะดวก)   [ 2253 , 2254 , 2255 ]  

สว.กก.2 บก.ตม.กทม. 0-2287-3905 [ 2258 ] 0-2287-3905

กก.2 บก.ตม.กทม.(ขออยู่ต่อคนสัญชาติทวีปเอเซีย)   [ 2256 , 2257 ]  

กก.2 บก.ตม.กทม.(ขออยู่ต่อคนสัญชาติทวีปเอเซีย)(เคาเตอร์รับคำร้อง ชั้น 1)   [ 2275 ]  

สว.กก.2 บก.ตม.กทม. 0-2285-5143 [ 2259 ] 0-2285-5143

กก.2 บก.ตม.กทม.(ขออยู่ต่อคนสัญชาติทวีปอื่นนอกจากเอเซีย)   [ 2260 , 2261 , 2268 ]  

กก.2 บก.ตม.กทม.(ขออยู่ต่อคนสัญชาติทวีปอื่นนอกจากเอเซีย)(เคาเตอร์รับคำร้อง ชั้น 1)   [ 2276 ]  

สว.กก.2 บก.ตม.กทม. 0-2285-5142 [ 2262 , 2263 ] 0-2285-5142

กก.2 บก.ตม.กทม.(ขออยู่ต่อประเภทนักท่องเที่ยว)(เคาเตอร์รับคำร้อง ชั้น 1)   [ 2277 ]  

สว.กก.2 บก.ตม.กทม. 0-2287-3127 [ 2264 , 2265 ] 0-2287-3127

กก.2 บก.ตม.กทม.(ขออยู่ต่อประเภทอื่นๆ และคนผ่าน)(เคาเตอร์รับคำร้อง ชั้น 1)   [ 2278 ]  

ผกก.3 บก.ตม.กทม. (ขออยู่ต่อนักลงทุน ฯ) 0-2937-1195 201 0-2937-1197

รอง ผกก.3 บก.ตม.กทม. 0-2937-1196 202 0-2937-1197

สว.กก.3 บก.ตม.กทม. 0-2937-1155-6 204 0-2937-1197

สว.กก.3 บก.ตม.กทม. 0-2937-1155-6 203 0-2937-1197

สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพ 0-2249-0806 - 7 , 0-2249-4122   0-2249-4122

สว.งานสืบสวนปราบปราม   [ 2181 ]  

งานเทคโนโลยี่สารสนเทศ  

 

 

007:
ขอบคุณครับ

ภัทรพล:
ขั้นตอนการรายงานตัวแรงงานต่างด้าว ทำยังไงบ้างครับ

ค่าใช้จ่ายเท่าใหร่ครับ

ใช้เวลานานไหมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม