www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายสินทรัพย์

(1/1)

มิ้น:
กิจการได้ขายสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน จะลงบัญชีอย่างไร? มีค่าเสื่อมราคายกมาด้วย และช่วยแสดงวิธีคิดเป็นตัวอย่างให้ด้วยค่ะ

007:
1. คิดค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ต้นปี จนถึงวันขาย

dr. ค่าเสื่อมราคา

cr. ค่าเสื่อมราคาสะสม2. บันทึกรายการขาย

dr. เงินสด/ลูกหนี้/ธนาคาร - ราคาที่ขาย

dr. ค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่วันที่ได้มาจนถึงวันที่ขาย

cr. เครื่องใช้สำนักงาน - ราคาทุน

dr/cr กำไร/ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ - ผลต่างนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม