www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ยื่นงบสิ้นปี

(1/1)

อ้อย:
เนื่องจากบริษัทได้หยุดกิจการ ซึ่งยังคงไปยื่น ภพ.30 ทุกเดือน(แบบไม่มีรายได้)ประมาณ 2 ปี แต่ไม่ได้ยื่น ภงด.50-51  ต้องทำยังไงต่อไปค่ะ ในการนี้มีค่าปรับตรงนี้ไหมค่ะ  ประมาณเท่าไหร่ และสามารถทำเองได้หรือไม่ หรือต้องจ้างทางบัญชีทำอย่างเดียวค่ะ

อ้วน:
1.  สามารถทำเองได้ครับ  แต่อาจจะติดปัญหาอยู่  2  ข้อคือ

1.1  คนลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชี  ในกรณีนี้หากกรรมการมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้  ก็ไม่ต้องไปจ้างทำบัญชีครับ

1.2  คนลงลายมือชื่อเป็นผู้สอบบัญชี  ซึ่งอย่างไรก็จะต้องให้ทางผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อ   ซึ่งถ้าเรารู้จักหรือติดต่อได้เองโดยตรงก็ไม่ต้องผ่านทางผู้รับจ้างทำบัญชีครับ2.  การหยุดดำเนินกิจการ  ก็ยังถือว่าเป็นนิติบุคคล  จึงยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำงบการเงิน พร้อมนำส่งงบการเงินกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  อีกทั้งยังมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ กับทางกรมสรรพากรด้วย  ยกเว้นจะได้มีการแจ้งเลิกกิจการแล้ว  ซึ่งในกรณีนี้คุณอ้อย  ต้องรู้ก่อนครับว่า  ตกลงแล้วเรายังมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่หรือไม่  3.  สมมติกิจการของคุณอ้อย  ยังมีสถานะเป็นนิติบุคคล  ก็จะแบ่งงานที่ต้องจัดการอยู่  2  ส่วนคือ

3.1  กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  โดยดูว่างบการเงินของกิจการได้ยื่นถึงปีไหน  และยังขาดการยื่นปีใด  ก็ให้รีบจัดทำงบการเงินและยื่นให้ครบถ้วน  ส่วนค่าปรับจากการยื่นงบการเงินล่าช้า เท่าที่มีข้อมูลเป็นของปี 48 กำหนดว่า

ก) ยื่นงบการเงินล่าช้ากว่า 2 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน รวมเสียค่าปรับ 4,000 บาท

ข) ยื่นงบการเงินล่าช้ากว่า 4 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน รวมเสียค่าปรับ 8,000 บาท

ค) ยื่นงบการเงินล่าช้ากว่า 6 เดือนหรือไม่ยื่นงบการเงิน รวมเสียค่าปรับ 10,000 บาท

อายุความในเรื่องของค่าปรับ  คือ  1  ปีครับ  เช่นงบการเงินปี  48  จะต้องยื่นประมาณเดือน พ.ค. 49  แต่เราไม่ได้ยื่น  หากอายุความเกิน  พ.ค. 50  ไปแล้ว  เราก็จะไม่ต้องเสียค่าปรับครับ3.2  กับทางกรมสรรพากร  ก็จะมีแบบแสดงการเสียภาษีต่างๆ  ซึ่งอย่างน้อยก็จะมีแบบ  ภงด.50 , ภงด.51 และแบบ ภพ.30  ส่วนค่าปรับไม่ยื่นแบบ ถ้าเป็น ภงด.50 และ ภงด.51 ฉบับละ 2,000 บาท ( ไม่รวมภาษี ถ้ามี ) และ แบบ ภพ.30 ฉบับละไม่เกิน 500 บาท  อายุความก็  1  ปีเช่นเดียวกันครับสรุป  สามารถดำเนินการได้เองทั้งหมดครับ

lek:
เปิดกิจการปี 2549 เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่ไม่ได้นำส่ง ภงด.51 และภงด.50 จะต้องทำอย่างไร ถ้ากิจการขาดทุน                              

ณัฐ:
ณัฐการบัญชี รับจ้างทำบัญชีครบวงจร

ราคากันเอง  บริการรวดเร็ว

โทร 081-440-4567  หรือ 089-445-5877  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม