www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อมาขายไป

(1/3) > >>

จอย:
1. การบันทึก บัญชี เกี่ยวกับ ธุรกิจ ขายท่อ ตอนซื้อ ท่อมาจะบันทึกเป็น สินค้าคงเหลือ หมวดหนึ่งก่อนหรือเปล่า จากนั้นถ้ามีการขาย ถึงจะเป็นบันทึกเป็นต้นทุน ช่วยยกตัวอย่างให้ด้วย

2. ถ้าเป็นค่าแรงงานให้คนงานมาติดตั้งจะบันทึกเป็นต้นทุนสินค้าหรือบันทึกเป็น ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานดี

รบกวนวางระบบให้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากคะ

อ้วน:
1.  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้า  มี  2  วิธีคือ

1.1  การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ( Perpetual Inventory  Method )

เป็นการบันทึกบัญชี  โดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงการับ - จ่ายของสินค้าอยู่ตลอดเวลา  เป็นการบันทึกการซื้อ  ขาย หรือส่งคืนสินค้า ซึ่งจะมีบัญชีที่สำคัญเกี่ยวข้องอยู่  2  บัญชีคือ

ก. บัญชีสินค้า  ซึ่งเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์หมุนเวียน

ข. บัญชีต้นทุนขาย  ซึ่งเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่ายการบันทึกบัญชีวิธีนี้เหมาะสำหรับกิจการที่มีสินค้าจำนวนไม่มากนัก  มีขนาดใหญ่  ราคาต่อหน่วยสูง  เช่น  รถยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  เป็นต้นตย. เมื่อซื้อสินค้าเป็นเงิน  100,000  บาท

Dr.  สินค้า      100,000

Dr.  ภาษีซื้อ       7,000

Cr.  เงินสด                            107,0001.2  การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด ( Periodic  Inventory  Method )

เป็นการบันทึกบัญชี โดยในระหว่างงวดจะมีการบันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับซื้อ  ขายสินค้าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติ  จะไม่บันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการซื้อ หรือขายสินค้า  ส่งคืนหรือรับคืนสินค้า  การบันทึกบัญชีสินค้าวิธีนี้จะไม่สามารถทราบทันทีว่าสินค้าคงเหลือมีเท่าใด  หากต้องการทราบจะต้องมีการตรวจนับสินค้าจากโกดัง หรือจากบัญชีสินค้าอยู่ในครอบครอง ( Stock Card )  เมื่อสิ้นงวดบัญชีกิจการจะต้องคำนวณหาต้นทุนขายอีกด้วยตย. เมื่อซื้อสินค้าเป็นเงิน  100,000  บาท

Dr.  ซื้อ          100,000

Dr.  ภาษีซื้อ       7,000

Cr.  เงินสด         107,000วิธีคำนวณหาต้นทุนขาย

สินค้าต้นปี   xxx

บวกซื้อ    xxx

หัก สินค้าคงเหลือปลายปี  xxx

ต้นทุนขาย    xxxx2.  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าน่าจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนครับ  เพราะเป็นขายพร้อมติดตั้งครับ

จอย:
ใช่วิธี1.2 การบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด ( Periodic Inventory Method ) นี้หรือเปล่าค่ะ

จอย:
ทำไมไม่ใช้วิธี1.1 การบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง ( Perpetual Inventory Method )

อ้วน:
ถ้าจะต้องมีการคำนวณหาต้นทุนขาย  ก็ต้องบันทึกบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด ( Periodic Inventory Method ) ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม