www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ชิปปิ้ง กับ เฟรทฟอร์เวิร์คเดอร์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะ

(1/1)

เด็กน้อย:
อยากทราบว่า ชิปปิ้ง กับ เฟรทฟอร์เวิร์คเดอร์ เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะ

อ้วน:
1.  แตกต่างกันครับ  2.  ชิปปิ้ง  หมายถึง  ตัวแทนของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกในการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออกซึ่งเป็นเจ้าของสินค้า โดยจัดทำใบขนสินค้า ยื่นใบขนสินค้าต่อเจ้าพนักงานศุลกากร ณ ด่านศุลกากรเพื่อให้มีการตรวจปล่อยสินค้า และส่งมอบสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศให้แก่ผู้นำเข้าหรือส่งสินค้าออกนอก ราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออกศึกษาเพิ่มเติมภาระภาษีเกี่ยวกับชิปปิ้งได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 124/2546

http://www.rd.go.th/publish/13729.0.html3.  Freight  Forwarder  หมายถึง  ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  Freight  Forwarder  อาจทำหน้าที่หลายอย่าง  เช่น  บางรายทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาและจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทาง  บางรายทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้า  บางรายทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง  ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ ( Multimodal  Transport  Operator )  หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ  ( Non-Vessel  Operating  Common  Carrier ( NVOCC ))Freight  Forwarder   มี  2  ประเภท  ได้แก่

-  Sea  Freight  Forwarder  

-  Air  Freight  Forwarder  Freight  Forwarder   มีสถานะเสมือนหนึ่งผู้รับขนส่งสินค้า  ซึ่งสามารถที่จะลงนามในใบตราส่งสินค้าได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระภาษีของ   Forwarder   ได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 110/2545 โดยเรือเดินทะเล

http://www.rd.go.th/publish/3543.0.htmlและคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 126/2546 โดยอากาศยาน

http://www.rd.go.th/publish/15168.0.html

555:
ขอบคุณค่ะ

nuchy:
 freight forwarder เป็นธุรกิจปลีกหรือส่งค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม