www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จดทะเบียน

(1/1)

น้อย:
ทำอย่างไรดีที่จะย้ายที่อยู่จะทะเบียนใหม่ มีขั้นตอนอย่างไร

007:
ยื่น บอจ.4 ที่กระทรวงพาณิชย์

และถ้าเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ต้องยื่น ภพ.09 ที่สรรพากร และทำใบกำกับภาษีใหม่และถ้ามีประกันสังคมหรือมีบัญชีธนาคารก็ต้องแจ้งเปลี่ยนให้เรียบร้อยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม