www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รายได้ค่าก่อสร้างค้างรับ

(1/1)

รุจิรา:
สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง การบันทึกรายการในบัญชี "รายได้ค่าก่อสร้างค้างรับ" มีความหมายอย่างไร และต่างกับการบันทึกในบัญชี"ลูกหนี้การค้า (ลูกหนี้ค่าก่อสร้าง)" อย่างไร

007:
ผมเข้าใจว่า รายได้ค่าก่อสร้างค้างรับ เป็นจำนวนเงินรายได้ที่รับรู้ระหว่างงวด แต่ยังไม่ได้ออกบิลเรียกเก็บเงิน ส่วนลูกหนี้การค้าเป็นจำนวนเงินที่ออกบิลแล้วครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม