www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

(1/3) > >>

แจน:
เรียน  คุณอ้วน

อยากทราบว่าร้านค้าจำหน่ายบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่ เท่าไหร่ค่ะ กรณีที่ไปซื้อบัตรมาจำหน่ายต่อ และอยากทราบว่าสิ้นปีจะต้องยื่นแบบภงด.90 ถือเป็นได้พึงประเมิน40(8) เป็นการขายของประเภทใด(ในแบบภงด.90จะต้องระบุ) หัก ค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย80%ใช่หรือไม่? ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

อ้วน:
1.  ให้ทำความเข้าใจก่อนครับว่า  ถ้าเป็นบริษัทที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์  ไม่ว่าจะเป็น AIS  , DTAC , TrueMove  ขายบัตรเติมเงินให้ถือว่าเป็นการให้บริการ  ดังนั้นถ้าหากผู้ซื้อเป็นผู้มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  แต่ถ้าผู้ซื้อไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ไม่ต้องหักครับ  เช่น  บุคคลธรรมดาไปซื้อบัตรเติมเงินกับทาง  AIS  , DTAC , TrueMove  บุคคลธรรมดาก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ2.  แต่เมื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้ซื้อบัตรเติมเงินกับทาง  AIS  , DTAC , TrueMove  แล้วนำมาขายต่อ  จะถือว่าเป็นการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง  เมื่อเป็นการขายสินค้าก็จะไม่มีภาระต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  หากบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขายบัตรเติมเงิน  ก็จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา  40 ( 8 )  ซึ่งสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ร้อยละ 80  ตามข้อที่ (25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.html

คุณแจน:
เรียน คุณอ้วน

ขอถามต่อค่ะ ได้ไปซื้อบัตรเติมเงินจากดีเลอร์(นิติบุคคลแต่ไม่ใช่ทาง AIS DTAC TrueMove)หักภาษีณ ที่จ่ายในนามชื่อร้านค้า(บุคคลธรรมดา)ไว้ อย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอ้วน:
ผิดครับ  เพราะ

1.  เมื่อซื้อจากดีเลอร์  ตามที่ผมได้อธิบายแล้วในคำตอบที่ 1  ดีเลอร์ที่ขายบัตรเติมเงินจะถือว่าเป็นการขายสินค้าไม่มีรูปร่าง  ดังนั้นเมื่อเราไปซื้อจากดีเลอร์จึงถือว่าเป็นการซื้อขายสินค้า  จึงไม่มีภาระต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ2.  บุคคลธรรมดา  ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งครับ  ดังนั้นบุคคลธรรมดาจึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ

Jim:
ต้องการจะซื้อบัตรเติมเงินมาขายต่อบ้าง ต้องทำอย่างไรครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม