www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การขายสังหาริมทรัพย์ในนามบุคคลธรรมดา

(1/2) > >>

ว2.:
การขายสังหาริมทรัพย์ในนามบุคคลธรรมดา ให้กับบริษัท คนขายได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ แล้วบริษัทต้องหักภาษีณ.ที่จ่ายรึเปล่าครับเช่น รถยนต์,เวปไซด์,มือถือ ไม่ได้ขายในเชิงการค้านะครับ

ว2:
ขอเพิ่มเติมครับ ถ้าผมจะขายเวปไซด์ให้บริษัทในราคา 10 ล้าน

เงินได้ 10 ล้านผมก็ไม่ต้องเสียภาษีใช่มั้ยครับ แล้วบริษัทต้องหักณ.ที่จ่ายด้วยรึเปล่า

อ้วน:
1.  เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี มีอยู่หลายกรณีที่สำคัญๆ ได้แก่  

9. การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือสังหาริมทรัพย์ ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

38. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดกหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการ ให้โดยเสน่หาที่ตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล สุขาภิบาล หรือเมืองพัทยาหรือการปกครองท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งนี้ เฉพาะเงินได้จากการขายในส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น

39. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทน บุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย

46. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มี ค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา

47. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มี ค่าตอบแทนให้แก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาชินีนาถ

48. เงินค่าทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะที่ดินที่ต้องเวนคืน และอสังหาริมทรัพย์อื่นบนที่ดินที่ต้องเวนคืน

60. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

        (1) บ้าน โรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ซึ่งโดยปกติใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

        (2) อสังหาริมทรัพย์ตาม (1) พร้อมที่ดิน

        (3) ห้องชุดสำหรับการอยู่อาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ได้อสังหาริมทรัพย์ตาม (1) (2) หรือ (3) โดยจดทะเบียนการได้มาใน พ.ศ. 2540 และขายอสังหาริมทรัพย์นั้นภายหลังจากการจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550

82.  เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

          (1) บ้าน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ซึ่งโดยปกติใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

          (2) อสังหาริมทรัพย์ตาม (1) พร้อมที่ดิน

          (3) ห้องชุดสำหรับการอยู่อาศัยในอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

         ทั้งนี้ เฉพาะสำหรับกรณีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผู้มีเงินได้ใช้เป็น ที่อยู่อาศัยอันเป็นแหล่งสำคัญ โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

         การได้รับยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ต้องปรากฏว่าภายในกำหนดเวลา 1 ปีก่อนหรือนับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ผู้มีเงินได้ได้ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ซึ่งมีลักษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน และให้ได้รับยกเว้นเท่ากับจำนวนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว แต่ไม่เกินจำนวนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์แห่งใหม่ ทั้งนี้ ให้ถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

89. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

90. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ในโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

93. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการขาย แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นการขายตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร

          (1) การให้ การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน

          (2) การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มิใช่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นมิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนนั้น

94. ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้พึงประเมินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2541 ซึ่งได้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร และได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไว้แล้ว

109. เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทย

http://www.rd.go.th/publish/554.0.htmlเฉพาะกรณีเหล่านี้ที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  แต่นอกจากนี้ก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับ  และบริษัทผู้ซื้อก็ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  เพราะทางกรมที่ดินจะเป็นผู้จัดเก็บภาษีต่างๆ  รวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมด2.  ตามความเห็นส่วนตัว  ผมเข้าใจเองว่าที่คุณ ว2. ทำเวปไซต์ก็เพื่อธุรกิจ  ดังนั้นเมื่อมีการขายเวปไซต์  ก็ควรเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยครับ  ตัวเวปไซต์ผมมองเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  เมื่อเป็นการขายสินทรัพย์  ก็จะไม่มีภาระต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่อย่างใดครับหมายเหตุ  ระวังการขายเวปไซต์มูลค่า  10  ล้านบาทนี้จะเข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยครับ

ว.2:
สรุปว่าเวปไซด์เป็นทรัพย์สินไม่มีตัวตน ใช่มั้ยครับ บริษัทหักณ.ที่จ่ายไม่ได้ แต่เงิน 10 ล้านที่เราได้ต้องนำไปคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยขอบคุณมากครับคุณอ้วน

BB:
ถามเพิ่มเติมครับคุณอ้วน เวปไซด์ ถือเป็นค่าลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับ  ถ้าเป็นการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อถือเป็นค่าจ้างทำของหรือเปล่าครับ ( ถ้าใช่น่าจะหัก ณที่จ่ายหรือเปล่าครับ) ขอบคุณครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม