www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

Advance Payment

(1/1)

น้อง:
กรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาในการก่อสร้างโรงงาน ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%(ค่าจ้างทำของ)

และต้องขอใบกำกับภาษีขาย 7%  จากผู้รับเหมาหรือไม่

007:
ต้องขอครับ

อ้วน:
ให้ศึกษาตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 73/2541 เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินประกัน เงินมัดจำ หรือเงินจอง  

http://www.rd.go.th/publish/3580.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม