www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เนื่องจากกิจการเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินให้ในเครือ

(1/1)

บัญชี:
 กิจการเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขายที่ดินให้บริษัทในเครือและบริษัทในเครือนำไปชำระหนี้ ซึ่งจะต้องโอนเข้าเป็นชื่อเจ้าหนี้ของบริษัทในเครือในวันที่โอน แต่วันที่โอนเจ้าหนี้ของบริษัทในเครือไม่มารับโอน  ปัจจุบันมีเรื่องฟ้องร้อง ทางกิจการต้องนำที่ดินดังกล่าวไปวางเป็นหลักทรัพย์ที่ศาลให้บริษัทในเครือ(เพราะตอนโอนทางกิจการไม่อยากโอนสองครั้ง) ซึ่งบริษัทในเครือก็จ่ายเงินค่าที่ดินทั้งหมดแล้ว ทางกิจการมีสิทธิ์รับรู้รายได้หรือไม่

yuthana:
น่าจะปรึกษาทนายความนะครับ

007:
ผมเข้าใจว่า เงินที่ได้รับมาน่าจะลงเป็นหนี้สินไว้ก่อน

แล้วค่อยบันทึกกลับบัญชีเป็นรายได้ เมื่อได้โอนกรรมสิทธ์ในที่ดินแล้วคุณอ้วนขอความเห็นด้วยครับ

บัญชี:
ลืมบอกว่า ทางบริษัทในเครือนั้นมีสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับทางเจ้าหนี้ระบุว่าการชำระหนี้เป็นที่ดินของบริษัท

อ้วน:
เนื่องจากเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ดังนั้นการรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตราฐานการบัญชีฉบับที่ 26  ซึ่งได้วางหลักการรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจนี้ไว้  3  วิธีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตราฐาน ดังนี้

1.  รับรู้เต็มจำนวน  

กิจการจะรับรู้รายได้จากการขายที่ดินทั้งจำนวนได้เฉพาะเมื่อผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญในการเป็นเจ้าของทั้งหมดในรายการซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือว่าเป็นการขาย และผู้ขายไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเนื่องที่สำคัญในอสังหาริมทรัพย์ที่ขายแล้ว

2.  ร้อยละของงานที่ทำเสร็จ

3.  ผ่อนชำระ ( งวดครบกำหนดชำระ )สรุป  คุณบัญชี  ต้องไปดูครับว่าเราในฐานะผู้ขายได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญในการเป็นเจ้าของทั้งหมดในรายการซึ่งโดยเนื้อหาแล้วถือว่าเป็นการขาย และผู้ขายไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องต่อเนื่องที่สำคัญในอสังหาริมทรัพย์ที่ขายแล้ว  ถึงจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ได้ครับ  แต่หากไม่ใช่ก็ยังไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม