www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เครื่องบิน

(1/1)

ใบ:
ค่าตั๋วเครื่องบินมี Vat หรือไม่ และต้องห้ก ณ ที่จ่ายหรือไม่

007:
ค่าตั๋วเครื่องบินไม่มี VAT และตอนจ่ายก็ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ

อ้วน:
1.  ถ้าเป็นการซื้อตั๋วเครื่องบินกับสายการบินโดยตรง  จะไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม  และก็ไม่ต้องหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528  ข้อ 12/4  ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นค่าขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการจ่ายค่าโดยสารสำหรับการขนส่งสาธารณะ

คำว่า “การขนส่งสาธารณะ ” หมายความว่า การรับส่งผู้โดยสารเป็นการทั่วไปเป็นปกติธุระ ”

http://www.rd.go.th/publish/3479.0.html2.  แต่ให้ระวังนะครับ  ถ้าเป็นการจ่ายให้กับบริษัทนำเที่ยวจะต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 3%  ด้วยครับลองศึกษาข้อหารือที่  กค 0811/11473  วันที่ : 12 ธันวาคม 2544  เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกิจการท่องเที่ยว

http://www.rd.go.th/publish/25227.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม