www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าปรับ

(1/1)

เอ:
บริษัทไม่มีเงินจ่ายค่าสินค้า จึงได้ขอเลื่อนการชำระเงิน เจ้าหนี้ขอให้จ่ายเงินค่าปรับด้วยตามความเข้าใจค่าปรับนี้ถือเป็น 40(4)(ก) ตอ้งหัก ณ ที่จ่าย 1% ถูกต้องหรือไม่

อ้วน:
ในกรณีนี้ถือว่าค่าปรับที่เรียกเก็บเป็นการคิดดอกเบี้ย  ตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระ  โดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนี้  ถือเป็นค่าความเสียหาย  ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นการบริการ หรือการขายมาตรา 77/2  จึงไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม  และก็ไม่เข้าเงื่อนไขถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 เพราะเป็นเงินชดเชยค่าเสียหาย  จึงไม่มีภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเช่นกันครับ

เอ:
ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม