www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัตรภาษี

(1/2) > >>

น้อง:
1.บัตรภาษีสามารถโอนสิทธิไปให้ใครก็ได้ ที่ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้หรือไม่?

2.วิธีบันทึกบัญชีเมื่อได้รับบัตรภาษี สามารถจับคู่

เดบิท บัตรภาษี  เครดิต ต้นทุนวัตถุดิบ  ได้หรือไม่?

(ไม่ได้บันทึกเป็นรายได้)

3.วิธีบันทึกบัญชี ผู้โอนและผู้รับโอน อย่างไร?

4.ผู้โอนและรับโอนต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

อ้วน:
1.  สามารถโอนสิทธิ์ในการใช้บัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนดการโอนบัตรภาษี

บัตรภาษีสามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ แต่ต้องขอโอนก่อนออกบัตรเท่านั้น โดยต้องมีหลักฐานยินยอมรับโอนจากผู้รับโอนตามแบบ กศก.23 กรณีการขอโอนบัตรภาษีภายหลังออกบัตรให้แก่ผู้ส่งออกแล้วจะสามารถโอนได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

• การโอนให้ทายาทผู้รับโอนกิจการของผู้มีชื่อในบัตรภาษีมาดำเนินการต่อไป

• การโอนให้ผู้ซึ่งรับโอน กิจการของผู้มีชื่อในบัตรภาษีมาดำเนินการต่อไป

• การโอนให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใหม่ อันเกิดจากการควบเข้ากันระหว่างนิติบุคคลที่มีชื่อในบัตรภาษีและนิติบุคคลอื่น

• การโอนให้แก่บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการของผู้มีชื่อในบัตรภาษี ทั้งนี้ กรณีที่ 1-3 จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศุลกากร และกรณีสุดท้ายจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ด้วย2.  ไม่ได้ครับ  เพราะไม่ใช่เกิดเนื่องจากการลดราคาหรือส่งคืนวัตถุดิบ  จึงไม่สามารถบันทึกลดวัตถุดิบได้ครับ  ลองศึกษาเพิ่มเติมที่กระทู้ที่  01038

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1038&c=act3.  เนื่องจากหากจะมีการโอนก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด

3.1  กรณีขอโอนก่อนออกบัตรภาษี

3.1.1  ด้านผู้โอน

Dr.  เงินสด / ธนาคาร

Cr.  รายได้จากการโอนสิทธิบัตรภาษี

3.1.2  ด้านผู้รับโอน

Dr.  บัตรภาษี

Cr.  เงินสด / ธนาคาร3.2  กรณีหลังโอนบัตรภาษี

3.2.1  ด้านผู้โอน

Dr.  เงินสด / ธนาคาร

Cr.  บัตรภาษี ( สินทรัพย์ )

3.2.1  ด้านผู้รับโอน

Dr.  บัตรภาษี

Cr.  เงินสด / ธนาคาร4.  ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนครับว่า  การจ่ายเงินชดเชยของทางรัฐบาลนั้น  จะจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออกในรูปของ “บัตรภาษี”  เท่านั้น  จะไม่จ่ายชดเชยเป็นเงินสด  ดังนั้น บัตรภาษีจึงสามารถนำไปใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าภาษีอากรต่างๆ ได้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต นอกจากนี้ยังสามารถโอนสิทธิ์ในการใช้บัตรภาษีไปให้แก่บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนดเมื่อใช้แทนเงินสดในการชำระภาษี  ก็เสมือนเป็นเงินสด  ดังนั้นเงินสดไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มครับ

น้อง:
ขอถามเพิ่มเติม

ตามข้อ 1.ถ้าจะโอนบัตรภาษีให้บริษัทในเครือ ซึ่งมีอยู่หลายบริษัท ประกอบกิจการคนละอย่าง ก็สามารถทำได้ใช่มั้ยค่ะ

ตามข้อ 4.รายได้บัตรภาษี ต้องยื่นในแบบ ภงด.50/51 แต่

ไม่ต้องยื่นในแบบ ภพ.30  ใช่มั้ยค่ะ

อ้วน:
1.  ทำได้ครับตามระเบียบที่กรมศุลกากรกำหนด  แต่แนะนำให้มีการทำเรื่องขอโอนก่อนออกบัตรครับ2.  ใช่ครับ  เพราะเมื่อได้รับบัตรภาษีก็ถือเป็นรายได้ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล  ในกรณีที่โอนให้บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น  ก็ไม่มีภาระภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  เมื่อไม่มีภาระเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่ต้องนำมารวมเพื่อยื่นตามแบบ ภพ.30 ครับ

ก้อย:
รบกวนถามว่า ทางโรงงานได้นำเปลือกข้าวมาเป็นเชื้อเพลิง แล้วส่งขี้เถ้าแกลบออกต่างประเทศ ไม่ทราบว่าได้รับบัตรภาษีหรือเปล่าค่ะ รัฐบาลมีส่วนช่วยไหมค่ะสมมุติว่าทางโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง แล้วซื้อกระป๋องจากเมืองไทย เพื่อส่งออก แต่ทางโรงกระป๋องซื้อเหล็กมาผลิตกระป๋องในเมืองไทย และให้สิทธิโรงงานในการขอคืนกระป๋อง อยากทราบว่าทางโรงงานยังใช้สิทธิของบัตรภาษีนี้ได้อีกหรือไม่

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม